استانداردهای اساسیDINدر طبقه‌بندی گروه‌های چدن

 استانداردهای اساسیDINدر طبقه‌بندی گروه‌های چدن

استانداردهای DINاز کشور آلمان ریشه بسیار قدیمی تری در کشور ما داشته و عنوانی پرکاربرد را به نظر متبادر می نماید. اسامی گروه های فلز چدن در DIN البته به صورت پراکنده) سطح مصرف بیشتری در کشور ما دارد. این امر موجب شد تا نسبت به جمع یکپارچه ان اقدام صورت گیردکتاب استانداردهای اساسی DIN هدف معرفی نام های معتبر، گروه ها، مشخصات و کاربردهای تعریف شده در استانداردهای رایچ چدن در کشور آلمان را بر عهده دارد.این کتاب از نسخه منتشر شده سا های قبل تا 2006 این استاندارد بهره گرفته و بنابراین تاحد ممکن به روزاست.

مطالب اصلی این کتاب به صورت دوزبانه معرفی شده است. برای مثال:

ریخته گری/ Founding  سیتم نام گذاری برای چدنDesignation system for cast iron

نماد مواد و شماره مواد /                      Material symbolis and material numbers

نسخه انگلیسی در                                        English version of DIN EN 1560

 مهندس فتح‌ا...معطوفی (1387). استانداردهای اساسی دین. تهران: فدک.

 شماره بازیابی  بصورت چاپی در بخش مرجع کتابخانه دانشگاه شریف:  REF  TN 710 .M37   

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus