تمدید کتاب

 دانشجويان مقطع كارشناسي: هر عضو مجموعا تا  جلد كتاب به مدت 15 روز از كتابخانه مرکزي و از كتابخانه هاي دانشكده اي 

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد:  هر عضو مجموعا تا 6 جلد كتاب به مدت 15 روز از كتابخانه مرکزي و از کتابخانه های دانشكده ای

دانشجويان مقطع دكتري: هر عضو مجموعا تا 8 جلد كتاب به مدت 30 روز از كتابخانه مرکزی و از كتابخانه های دانشكده ای 

 اعضاء هيات علمي : اساتيد مي توانند حداکثر 8 جلد كتاب به مدت 30 روز از كتابخانه مرکزی و  از كتابخانه های دانشكده ای  از مجموع این کتب می توانند حداکثر 2 جلد کتاب به مدت یک ترم تحصیلی در امانت خود داشته باشند. 

کارکنان: هر عضو مجموعا تا 4 جلد كتاب به مدت 15 روز از كتابخانه مرکزي و از کتابخانه های دانشكده ای 
 اعضاء آزاد: اعضاي آزاد مجموعا تا 3 جلد كتاب به مدت 15 روز از كتابخانه مركزي  و از کتابخانه های دانشکده ای

اگر دارای نام کاربری هستید، اینجاکلیک  کنید. بعد از ورود، برای تمدید بر روی "فهرست امانت های من" کلیک کنید.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus