لغت نامه دهخدا

  

لغت نامه دهخدا

  يکی از کتاب‌های مرجع بسيار ارزشمند به زبان فارسی، کتاب لغت‌نامه دهخدا است. اين کتاب شامل معنای واژه‌های فارسی و واژه‌های راه‌يافته به زبان فارسی است و درباره‌ی برخی موضوع‌ها، مقاله‌های کوتاه يا گسترده‌ای دارد. علی‌اکبر دهخدا (1258 -1334ش) بيش از 40 سال از عمر خود را برای گردآوری مواد لغت‌نامه صرف کرد و بيش از 124 پژوهشگر در 64 سال کوشيدند تا آن مواد را برای چاپ آماده کنند.

لغت‌نامه بزرگ دهخدا شامل بخش بزرگی از واژگان ادبی زبان فارسی، با معنای دقیق، و اشعار و اطلاعاتی درباره آنهاست. معانی و مفاهیم حدود هشتصد و هشتاد هزار واژه اصلی و ترکیبی و اعلام تاریخی و جغرافیایی  و چهارصد  تا پانصد هزار شاهد منظوم  و منثور برای معنی  واژه ها و ترکیبها را داراست و نیز شامل یک مقدمه و در خصوص مسائل و مطالب نوشتن لغتنامه است.

مندرجات: ج .1مقدمه، تكمله، آ-ابوسعد.-- ج.2. ابوسعد-اختيار.-- ج.3. اختيار-اشنهي.-- ج.4. اشنهي-اي يون.-- ج.5. ب-بژيشه.-- ج.6. بس-بييضة.-- ج.7. پ-پي‌يوري.-- ج.8. ت-ثييه.-- ج.9. ج-چيه.-- ج.10. ح-حييي.-- ج.11. خ-خيية.-- ج.12. د-دييء.-- ج.13. ذ- ريينه خم.-- ج.14. ز-ژيهلاوا.-- ج.15. س-سيهي.-- ج.16. ش- شييرة.-- ج.17. ص-ظيقي.-- ج.18. ع-عيينة.-- ج.19. غ-قيه لي.-- ج.20. ك-كييكية.-- ج.21. گ-لييده.-- ج.23. ن-نيين.-- ج.24. و-ي

شماره باز یابی کتاب:

Ref PIR 2954 .D4

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus