امانت کتاب

دانشجويان مقطع كارشناسي: هر عضو همزمان  5 جلد كتاب به مدت 15 روز از كتابخانه مرکزي و از كتابخانه هاي دانشكده اي 

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد:  هر عضو همزمان 6 جلد كتاب به مدت 15 روز از كتابخانه مرکزي و از کتابخانه های دانشكده ای

دانشجويان مقطع دكتري: هر عضو همزمان 8 جلد كتاب به مدت 30 روز از كتابخانه مرکزی و از كتابخانه های دانشكده ای 

 اعضاء هيات علمي : اساتيد مي توانند 8 جلد كتاب به مدت 30 روز از كتابخانه مرکزی و  از كتابخانه های دانشكده ای  از مجموع این کتب می توانند حداکثر 2 جلد کتاب به مدت یک ترم تحصیلی در امانت خود داشته باشند. 

کارکنان: هر عضو همزمان 4 جلد كتاب به مدت 15 روز از كتابخانه مرکزي و از کتابخانه های دانشكده ای 
 اعضاء آزاد: اعضاي آزاد همزمان 3 جلد كتاب به مدت 15 روز از كتابخانه مركزي  و از کتابخانه های دانشکده ای

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus