عضویت

تمامی اعضا و دانشجویان دانشگاه جهت عضویت در کتابخانه به موارد ذیل توجه فرمایند:

  •  مطالعه  آیین نامه عضویت 

  •  تکمیل فرم  عضویت  ، بارگذاری عکس و ارسال تقاضای عضویت 

  • فرایند عضویت و تاييد آن در کتابخانه بصورت الکترونیکی و بدون نياز به مراجعه حضوری انجام می شود.

  •  امکان استفاده از خدمات کتابخانه، پس ازدریافت ایمیل تایید عضویت ميسر است.

  فرم تقاضای عضویت آزاد

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus