عضویت

فرایند عضویت در کتابخانه بصورت الکترونیکی انجام میشود و نیاز به مراجعه حضوری نیست. 

کلیه اعضا و دانشجویان دانشگاه جهت عضویت کتابخانه به موارد ذیل توجه فرمایند:

1. مطالعه  مقررات وآیین نامه عضویت 

2. تکمیل فرم  عضویت  ، بارگذاری عکس و ارسال تقاضای عضویت 

3-تمامي مراحل عضويت در كتابخانه بصورت غير حضوري در بازه زماني 24 الي 48 ساعت

4. امکان استفاده از خدمات کتابخانه حداکثر تا 48 ساعت پس از ارسال فرم دریافت ایمیل تایید عضویت.

 

یادآوری: کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف از قبول عضویت دانشجویان سایر دانشگاه ها معذور است .

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus