عضویت

1. قبل از درخواست عضویت ، مقررات وآیین نامه عضویت  را مطالعه فرمایید.

2. برای عضویت در کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشکده ها به سایت  عضویت  رفته و فرم عضویت را تکمیل و ارسال  (قبل از تکمیل فرم عضویت فایل الکترونیکی تصویر خود را به همراه داشته باشید) کنید.
3.سپس مراجعه به طبقه همکف کتابخانه مرکزی، واحد عضویت  و  ارائه کارت دانشجویی جهت فعال شدن عضویت. کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف از قبول عضویت دانشجویان سایر دانشگاه ها معذور است .

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus