عضویت

فرایند عضویت در کتابخانه بصورت الکترونیکی انجام میشود و نیاز به مراجعه حضوری نیست. 

1-کلیه اعضا و دانشجویان دانشگاه جهت عضویت کتابخانه به موارد ذیل توجه فرمایند:

  •  مطالعه  مقررات و آیین نامه عضویت 
  •  تکمیل فرم  عضویت  ، بارگذاری عکس و ارسال تقاضای عضویت 
  • تمامي مراحل عضويت در كتابخانه بصورت غير حضوري در بازه زماني 24 الي 48 ساعت
  •  امکان استفاده از خدمات کتابخانه حداکثر تا 48 ساعت پس از ارسال فرم دریافت ایمیل تایید عضویت.

 یادآوری: کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف از قبول عضویت دانشجویان سایر دانشگاه ها معذور است .

 

2-فرم تقاضای عضویت آزاد

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus