معرفی انواع کتب مرجع

 انواع کتاب های مرجع

کتابشناسی ها (Bibliography ) :  عبارت است از سياهه منظم و مرتب كتاب‌ها و يا كتابي درباره كتاب‌ها ( عمومی: کارنامه نشر؛ اختصاصی: کتابشناسی ادیان ؛ اشخاص: کتابشناسی فردوسی؛ منطقه ای: کتابشناسی خراسان).

فهرست‌ها (Catalogs) : منابعي كه تمام يا بخشي از مجموعه يك كتابخانه را منعكس مي‌نمايند (فهرست نسخه‌هاي خطي كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد).

نمایه ها ( نمایه نامه ها ومقاله نامه ها) (Indexe): عبارت است از راهنماي نظم يافته مندرجات هر نوشته كه در آن شناسه‌ها به ترتيب خاصي با ارجاع به محل معيني (مانند عنوان , شماره صفحه) يا درآخر (مدخل) تنظيم مي‌شود. مانند نمايه آخر كتاب‌ها، نمایه مقاله های کتابداری واطلاع رسانی. عمومي: فهرست مقالات فارسي ايرج افشار؛ اختصاصي: مقاله‌نامه اقتصادي، مقاله نامه امام رضا (ع).

چکیده نامه ها ((Abctracts: براي بازنمون هر يك از محتواي انتشارات يا مقاله‌ها تدوين مي‌شود وشامل تمام مطالب مهم آن می باشد تا در وقت خواننده صرفه جويي گردد. (چكيده ‌نامه‌ پایان نامه های کتابداری واطلاع رسانی)

واژه نامه ها (Dictionaries) : منابعي كه  به بیان واژه‌هاي معادل يا ذكر معني يا كاربرد يا بررسي ريشه‌ي كلمات يا هويت دستوري آنها مي‌پردازد. هریک ممکن است عمومی یا اختصاصی ، مفصل یا مختصر، یک جلدی یا چند جلدی ،یک زبانه یا چند زبانه و یک سویه یادو سویه باشند. (عمومی: فرهنگ هزاره؛ اختصاصی: فرهنگ مکانیک.

دانش‌نامه‌ها و دايره‌المعارف‌ها (Encyclopediaies): منابعي كه داراي مقاله درباره موضوع‌هاي مختلف (عمومی) يا موضوعي خاص  ( اختصاصی )مي‌باشند. مانند دانشنامه دانش گستر(عمومی)؛  دانشنامه جهان اسلام  (اختصاصی).

سرگذشت‌نامه‌ها  Biographies)): اطلاعاتي درباره زندگي و شرح حال افراد ارائه مي‌كنند كه ممكن است ملي، جهاني، محلي و نيز اختصاصي و عمومي ‌‌باشند.

منابع جغرافیایی : منابعي درباره اسامي جغرافيايي (گيتاشناسي‌ها، اطلس‌ها، نقشه‌ها، فرهنگ‌های جغرافيايي و جاينامه‌هاي جغرافيايي یا Gazetters). منابع مکمل مانند راهنماهاي مسافرتي (راهنماي ايرانگردي و جهانگردي، راهنماي خراسان).

دستنامه‌ها (Handbook): مرجعي كه موضوعات مهم،وجهاني يك رشته را به طور اختصار بيان مي‌كند و پاسخگوي پرسش‌هاي اختصاصي براي حرفه‌مندان آن رشته است. مانند دستنامه‌ي قواعد فهرست‌نويسي.

دستورنامه ها (Manual): راهنماي عملي براي انجام يك عمل مشخص و معين مي‌باشد (راهنماي تعمير اتومبيل، يخچال و ...).

راهنماها (Directories): راهنماها نشانی سازمان‌ها و افراد را درج و اطلاعات مختصري درباره‌ي تأسيس، اهداف و فعاليت‌هاي گردانندگان آنها ارائه مي‌‌كنند.

سالنامه‌ها (Yearbook) : خلاصه‌اي از داده‌ها و آمارهاي مختلف بر اساس كشور يا مورد خاص مانند سالنامه‌ي آماري كشور.

گاهنامه‌ها: سياهه‌اي از وقايع و رويدادهاي تاريخي كه به ترتيب تاريخ آن رويدادها مرتب و منظم شده‌اند. مانند: روزشمار تاريخ ايران.

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus