مستندسازی نام دانشگاه

 عدم درج نام رسمي و مستند دانشگاه ها يکي از عوامل مؤثر در عدم حضور نام دانشگاه هاي ايران در رتبه بندي دانشگاه هاي برتر جهان است. بنابراين، بايد نام دانشگاه ها فقط به يک شکل واحد در مقاله هاي خارجي نوشته شود و به عنوان يک اصل بنيادي مورد توجه اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران دانشگاه ها قرار گيرد. در اين شماره برآنيم تا اسامي مستند دانشکده ها را به منظور توجه پژوهشگران دانشگاه به اين مسئله جلب نموده تا اين عزيزان در ثبت اسامي دانشگاه و  دانشکده ها کمال دقت را فرمايند.

 

Sharif University of Technology

Department of Aerospace Engineering

Department of Chemical and Petroleum Engineering

Department of Chemistry

Department of Civil Engineering

Department of Computer Engineering

Department of Electrical Engineering

Department of Energy engineering

Department of Industrial Engineering

Department of Management and Economics

Department of Materials Science and Engineering

Department of Mathematical Sciences

Department of Mechanical Engineering

Department of Physics

Electronic Research Center

Institute for Nanoscience and Nanotechnology

Institute of Water and Energy

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus