درحال بارگذاري...

درخواست عضویت

  مشخصات فردی
  لطفا اطلاعات خود را به فارسی وارد نمائید.
نام : *
نام خانوادگی : *
جنسيت:
نام پدر :  *
كد ملي :  *
شماره شناسنامه : 
تاريخ تولد : لطفا تاریخ را به فرمت "1350/01/01" وارد نمائید.
محل تولد :
شماره تلفن(ثابت) : *  - 
شماره تلفن همراه :  *
شهر محل سکونت :  *
آدرس محل سکونت :  *
پست الکترونیکی : *
تایید پست الکترونیکی : *
يادداشت(توضیحات) :
نوع عضويت :
  مشخصات آموزشی
 
شماره دانشجويي :  *
رشته تحصيلي :  *
مقطع تحصيلي :  *
تاريخ شروع مقطع :
گروه آموزشي :
دانشكده :  *
دانشگاه :  *
سابقه تحصيلي :
يادداشت(توضیحات) :
 
متن درون تصویر را وارد نمایید : *
  شرایط و قوانین عضویت
شرايط، تعداد و مدت امانت كتاب • دانشجويان مقطع كارشناسي: هر عضو مجموعاً تا 5 جلد كتاب به مدت 15 روز ازكتابخانه مركزي و از كتابخانه‌هاي دانشكده‌اي )درصورت عضويت( • دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد: هر عضو مجموعاً تا 6 جلد كتاب به مدت 21 روز از كتابخانه مركزي و از كتابخانه¬هاي دانشكده¬اي )در صورت عضويت( • دانشجويان مقطع دكتري وپسا دکترا: هر عضو مجموعاً تا 8 جلد كتاب به مدت 30 روز از كتابخانه مركزي و از كتابخانه‌هاي دانشكدهاي )در صورت عضويت ( • اعضاي هیات علمی (رسمی، پیمانی، قراردادی، حق التدریسی...): هر عضو مجموعاً 8 جلد كتاب به مدت 30 روز از كتابخانه مركزي و از كتابخانه¬هاي دانشكده¬اي (در صورت عضويت) اعضاي هیات علمی رسمی و پیمانی از مجموع اين كتب مي‌‌توانند حداكثر 2 جلد كتاب به مدت يک ترم‌‌ تحصیلي در امانت خود داشته باشند. • كاركنان(رسمی، پیمانی، قراردادی): هر عضو مجموعاً تا 4 جلد كتاب به مدت 15 روز از كتابخانه مركزي و از كتابخانه¬هاي دانشكده¬اي (در صورت عضويت) • كاركنان(شرکتی، پروژه ای، خرید خدمت، طرح سربازی...): هر عضو مجموعاً تا 2 جلد كتاب به مدت 15 روز از كتابخانه مركزي و از كتابخانه¬هاي دانشكده¬اي (در صورت عضويت) • دانش آموختگان و بازنشستگان هیات علمی و کارمندان دانشگاه شریف: هر عضو مجموعاً تا 3 جلد كتاب به مدت 15 روز از كتابخانه مركزي و از كتابخانه¬هاي دانشكده¬اي )در صورت عضويت( • مراجعین خارج از دانشگاه صنعتي شریف هر عضو مجموعاً تا 2 جلد كتاب به مدت 15 روز از كتابخانه مركزي و از كتابخانه¬هاي دانشكده¬اي )در صورت عضويت( • اشخاص حقیقی سایر متخصصان و پژوهشگران، اشخاص حقوقي (نمایندگان شرکتها، صنایع، پژوهشگاه‌ها و ...): بر طبق تفاهم نامه منعقده با كتابخانه مرکزی
من شرایط و قوانین عضویت را پذیرفته و تایید می کنم.