درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
منطق مکانیک کوانتومی
3690 مرتبه مشاهده شده

منطق مکانیک کوانتومی

صالحی، کریم.

 1. شماره پایان نامه:32557
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: صالحی، کریم.
 4. عنوان:منطق مکانیک کوانتومی.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1378
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:192ص.، تصویر، جدول، کتابنامه
 11. توصیفگر: منطق کلاسیک Classical Logic
 12. توصیفگر: منطق مکانیک کوانتمی The Logic of Quantum Mechanics
 13. توصیفگر: اصل مکملیت Complementarity Principle
 14. توصیفگر: اصل عدم قطعیت Uncertainty Principle
 15. توصیفگر: همبستگی پلی توپیک Correlation Polytope
 16. توصیفگر: مکانیک کوانتومی Quantum Mechanics
 17. استاد راهنما. اردشیر، محمد،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها