درحال بارگذاري...
×ابطال در روش شناسی و معرفت شناسی پاپر
1135 مرتبه مشاهده شده

×ابطال در روش شناسی و معرفت شناسی پاپر

احمدی، عمر.

 1. شماره پایان نامه:32951
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: احمدی، عمر.
 4. عنوان:×ابطال در روش شناسی و معرفت شناسی پاپر.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1379.
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:105ص.، تصویر، کتابنامه
 11. توصیفگر: مسأله مبنای تجربه.
 12. توصیفگر: ابطال گرایی Falsificationism
 13. توصیفگر: قرارداد گرایی Conventionalism
 14. توصیفگر: معرفت شناسی Epistemology
 15. توصیفگر: پاپر کارل ریموند Paper Carl Remond
 16. توصیفگر: روش شناسی Methodology
 17. استاد راهنما. زیبا کلام، سعید،
 18. استاد مشاور. گلشنی، مهدی،

 فهرست نقدها