درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
دیدگاه ویتگنشتاین در فلسفه روانشناسی
1700 مرتبه مشاهده شده

دیدگاه ویتگنشتاین در فلسفه روانشناسی

تسلطی مجرد، مهدی.

 1. شماره پایان نامه:33341
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: تسلطی مجرد، مهدی.
 4. عنوان:دیدگاه ویتگنشتاین در فلسفه روانشناسی.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1379
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:121ص.، کتابنامه
 11. توصیفگر: فلسفه ذهن Philosophy of Mind
 12. توصیفگر: دوگانه گرایی Dualism
 13. توصیفگر: رفتار (فلسفه) BEHAVIOUR
 14. توصیفگر: فرایند مغزی Brain Process
 15. توصیفگر: تقلیل پذیری Reduciblity
 16. توصیفگر: ویتگنشتاین Wittgenstein
 17. استاد راهنما. علوی نیا، سهراب،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها