درحال بارگذاري...
×بررسی نظریه های صدق
1516 مرتبه مشاهده شده

×بررسی نظریه های صدق

ایروش، عبدالمهدی.

 1. شماره پایان نامه:33829
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: ایروش، عبدالمهدی.
 4. عنوان:×بررسی نظریه های صدق.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1380.
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:109ص.: کتابنامه
 11. یادداشت:این پایان نامه نسخه الکتروتیکی ندارد
 12. توصیفگر: صدق Truth
 13. توصیفگر: نظریه مطابقت Correspondence Theory
 14. توصیفگر: نظریه انسجام Coherence Theory
 15. توصیفگر: عمل گرایی Pragmatism
 16. توصیفگر: ابزارگرایی Instrumentalism
 17. استاد راهنما. علیزاده، بیوک،

 فهرست نقدها