درحال بارگذاري...
×مسأله سازگاری مکانیک کوانتومی متعارف بانسبیت خاص
1369 مرتبه مشاهده شده

×مسأله سازگاری مکانیک کوانتومی متعارف بانسبیت خاص

تقوی، مصطفی.

 1. شماره پایان نامه:33833
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: تقوی، مصطفی.
 4. عنوان:×مسأله سازگاری مکانیک کوانتومی متعارف بانسبیت خاص.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1380.
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:110ص.: کتابنامه
 11. یادداشت:این پایان نامه نسخه الکتروتیکی ندارد
 12. توصیفگر: نامساوی بل Bell Inequality
 13. توصیفگر: ناموضعیت Nonlocality
 14. توصیفگر: واقع گرایی Realism
 15. توصیفگر: همزیستی مسالمت آمیز Peaceful Coexistence
 16. توصیفگر: کنترل پذیری Controllability
 17. استاد راهنما. گلشنی، مهدی،

 فهرست نقدها