درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
قوانین طبیعت از دیدگاه اسوارتز ولوئیس
1577 مرتبه مشاهده شده

قوانین طبیعت از دیدگاه اسوارتز ولوئیس

آیت الله زاده شیرازی، سیدمحمدحسن.

 1. شماره پایان نامه:34360
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: آیت الله زاده شیرازی، سیدمحمدحسن.
 4. عنوان:قوانین طبیعت از دیدگاه اسوارتز ولوئیس.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1381
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:122ص0: کتابنامه
 11. توصیفگر: قانون طبیعت Nature Law
 12. توصیفگر: شرطی خلاف واقع Counterfactual Condition
 13. توصیفگر: جهان ممکن Possible World
 14. توصیفگر: دیدگاه دیوید لوییس David Lewis Approach
 15. توصیفگر: نورمن اسوارتز Norman Swartz
 16. توصیفگر: نلسون گودمن Nelson Goodman
 17. استاد راهنما. اعتماد، شاپور،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها