درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
رئالیسم ودوگانگی امر واقع/ارزش از دیدگاه هیلری پاتنم
1812 مرتبه مشاهده شده

رئالیسم ودوگانگی امر واقع/ارزش از دیدگاه هیلری پاتنم

قلی پور، حسین.

 1. شماره پایان نامه:35011
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: قلی پور، حسین.
 4. عنوان:رئالیسم ودوگانگی امر واقع/ارزش از دیدگاه هیلری پاتنم.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1383
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:142ص0: کتابنامه؛ خلاصه به فارسی وانگلیسی
 11. توصیفگر: هیلری پاتنم.
 12. توصیفگر: دوگانگی امر واقع.
 13. توصیفگر: دوگانگی ارزش.
 14. توصیفگر: ارزش معرفتی.
 15. توصیفگر: مفهوم فربه.
 16. توصیفگر: عینیت Objectivity
 17. توصیفگر: واقع گرایی Realism
 18. استاد راهنما. اعتماد، شاپور،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها