درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
نقد فضا و زمان کانتی بر اساس نظریه نسبیت خاص اینشتین
1727 مرتبه مشاهده شده

نقد فضا و زمان کانتی بر اساس نظریه نسبیت خاص اینشتین

مباشری، محمد.

 1. شماره پایان نامه:35566
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: مباشری، محمد.
 4. عنوان:نقد فضا و زمان کانتی بر اساس نظریه نسبیت خاص اینشتین.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1383
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:116ص0: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: فضا - زمان Space-Time
 11. توصیفگر: پیشینی A Priori
 12. توصیفگر: پسینی A Posteriori
 13. توصیفگر: مطلق Absolute
 14. توصیفگر: نسبی Relative
 15. توصیفگر: نظریه نسبیت خاص Special Relativity Theory
 16. استاد راهنما. گلشنی، مهدی،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

 فهرست نقدها