درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
کاربرد روش برنامه های پژوهشی علمی لاکاتوش در دو حوزه هوش مصنوعی نمادین و غیرنمادین
1681 مرتبه مشاهده شده

کاربرد روش برنامه های پژوهشی علمی لاکاتوش در دو حوزه هوش مصنوعی نمادین و غیرنمادین

ماحوزی، نسیم.

 1. شماره پایان نامه:35792
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: ماحوزی، نسیم.
 4. عنوان:کاربرد روش برنامه های پژوهشی علمی لاکاتوش در دو حوزه هوش مصنوعی نمادین و غیرنمادین.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1382
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:225ص0: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: برنامه های پژوهشی علمی Scientific Research Programs
 11. توصیفگر: هوش مصنوعی نمادین Symbolic Artificial Intelligence
 12. توصیفگر: هوش مصنوعی غیرنمادین Nonsymbolic Artificial Intelligence
 13. توصیفگر: برنامه رو به زوال Degenerative Program
 14. توصیفگر: برنامه رو به پیشرفت Progressive Program
 15. استاد راهنما. بدیع، کامبیز،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها