درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
شرح و نقد کتاب مبادی مابعدالطبیعی علوم طبیعی
1552 مرتبه مشاهده شده

شرح و نقد کتاب مبادی مابعدالطبیعی علوم طبیعی

گل محمدی، مازیار.

 1. شماره پایان نامه:37073
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: گل محمدی، مازیار.
 4. عنوان:شرح و نقد کتاب مبادی مابعدالطبیعی علوم طبیعی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1385
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:116ص0: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: پدیدارشناسی Phenomenology
 11. توصیفگر: متافیزیک (ماوراءالطبیعه) METHAPHYSICS
 12. توصیفگر: مکان نسبی Relative Space
 13. توصیفگر: مکان مطلق Absolute Space
 14. توصیفگر: اشغال کردن Accupy
 15. توصیفگر: حرکت ظاهری Apparent Motion
 16. توصیفگر: حرکت واقعی True Motion
 17. توصیفگر: نیروی جاذبه Attractive Force
 18. استاد راهنما. صانعی، منوچهر،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها