درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بالابردن قابلیت اجرای کنترل کننده پیش بین مدل برای کنترل انباشتگی در شبکه های کامپیوتری
2727 مرتبه مشاهده شده

بالابردن قابلیت اجرای کنترل کننده پیش بین مدل برای کنترل انباشتگی در شبکه های کامپیوتری

مرامی دیزجی، بهرام.

 1. شماره پایان نامه:37889
 2. کد دانشکده:05
 3. پديدآور: مرامی دیزجی، بهرام.
 4. عنوان:بالابردن قابلیت اجرای کنترل کننده پیش بین مدل برای کنترل انباشتگی در شبکه های کامپیوتری.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1386
 7. نام دانشکده:مهندسی برق
 8. گرایش:کارشناسی ارشد (کنترل)
 9. یادداشت:98ص0: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: شبکه های کامپیوتری Computer Networks
 11. توصیفگر: کنترل کننده پیش بین با مدل فازی Predictive Controller Using Fuzzy Model
 12. توصیفگر: کنترل انباشتگی Congestion Control
 13. توصیفگر: پیچیدگی محاسباتی Computational Complexity
 14. توصیفگر: تحلیل زمانی Timming Analysis
 15. توصیفگر: آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA)
 16. توصیفگر: مدیریت فعال صف Active Queue Management (AQM)
 17. استاد راهنما. حائری، محمد،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها