درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تحلیل نظریه نوخاسته گرایی وجودشناختی و کاربرد آن در مساله ذهن و بدن
2133 مرتبه مشاهده شده

تحلیل نظریه نوخاسته گرایی وجودشناختی و کاربرد آن در مساله ذهن و بدن

خوشنویس، یاسر.

 1. شماره پایان نامه:38383
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: خوشنویس، یاسر.
 4. عنوان:تحلیل نظریه نوخاسته گرایی وجودشناختی و کاربرد آن در مساله ذهن و بدن.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1387.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:119ص0: جدول، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: تقلیل گرایی Reductionism
 11. توصیفگر: نظریه نوخاسته گرایی Emergentism Theory
 12. توصیفگر: مساله ذهن و بدن Mind-Body Problem
 13. توصیفگر: آگاهی کیفی Phenomenal Consciousness
 14. استاد راهنما. کرباسی زاده، امیر احسان،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها