درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
کاربرد روش زمان دوام در تحلیل و طراحی لرزه ای سدهای بتنی وزنی
4171 مرتبه مشاهده شده

کاربرد روش زمان دوام در تحلیل و طراحی لرزه ای سدهای بتنی وزنی

مدیحی، حمید رضا.

 1. شماره پایان نامه:38724
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: مدیحی، حمید رضا.
 4. عنوان:کاربرد روش زمان دوام در تحلیل و طراحی لرزه ای سدهای بتنی وزنی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1387
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. گرایش:کارشناسی ارشد (سازه)
 9. یادداشت:161ص.: نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: سد بتنی وزنی Concrete Gravity Dam
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design
 13. توصیفگر: تحلیل غیرخطی لرزه ای Seismic Non-Linear Analysis
 14. توصیفگر: اندرکنش سد - مخزن - پی Dam-Reservoir-Foundation Interaction
 15. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها