درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مسایل قیاس ناپذیری: راه حل زبانی فایرابند
1708 مرتبه مشاهده شده

مسایل قیاس ناپذیری: راه حل زبانی فایرابند

شفاه، علیرضا Shafah, Alireza

 1. شماره پایان نامه:42712
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: شفاه، علیرضا
 4. عنوان:مسایل قیاس ناپذیری: راه حل زبانی فایرابند.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1390.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:117ص.: کتابنامه; چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: پیشرفت علمی Scientific Progress
 11. توصیفگر: ابهام مفاهیم Conceptions Ambiguity
 12. توصیفگر: فایرابند Feyerabend
 13. توصیفگر: روش علمی Scientific Method
 14. توصیفگر: ترجمه پذیری Translatability
 15. توصیفگر: قیاس ناپذیری Incommensurability
 16. توصیفگر: تغییرپذیری معنا Meaning Variance
 17. استاد راهنما. نسرین، مهدی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها