درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مرور تاریخی و شرح نظریه داروین بر اساس کتاب منشأ انواع و نمونه هایی از مسائل فلسفی داروینیسم
1802 مرتبه مشاهده شده

مرور تاریخی و شرح نظریه داروین بر اساس کتاب منشأ انواع و نمونه هایی از مسائل فلسفی داروینیسم

میرزایی، محمد صادق Mirzaee, Mohammad Sadegh

 1. شماره پایان نامه:43147
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: میرزایی، محمد صادق
 4. عنوان:مرور تاریخی و شرح نظریه داروین بر اساس کتاب منشأ انواع و نمونه هایی از مسائل فلسفی داروینیسم.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1390.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:156ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: انتخاب طبیعی Natural Selection
 11. توصیفگر: داروینیسم Darwinism
 12. توصیفگر: تکامل Evolution
 13. توصیفگر: داروین Darwin
 14. توصیفگر: منشا انواع Origin of Species
 15. استاد راهنما. حسینی، حسن

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها