درحال بارگذاري...
Warningاین منبع غیر قابل دسترسی می باشد.
جستجو برای: روش پایداری لیاپانوف
0.02 ثانیه
مجموع 14 مورد
   نمايش فهرستي    نمايش گالري
  رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
  1 پایان نامه طراحی کنترلر ضدآونگ جرثقیل با درنظرگرفتن کابل انعطاف پذیر رادپرور، یوشا. صنعتی شریف 1385 جرثقیل دروازه ای Gantry Crane / کنترل غیرخطی Nonlinear Control / روش پایداری لیاپانوف Lyapunov Stability Method / کابل انعطاف پذیر Flexible Cable / سیستم جرم میراگر فعال Active Mass Damper (AMD)System
  ‭08-37106
  2 پایان نامه کنترل و تخمین سراسری راستا و مکان اجسام صلب با استفاده از اندازه گیری تنها یک شانه Global Estimation and Control of Rigid-body Attitude and Position Using Single Landmark Measurement معینی، امیر Moeini, Amir صنعتی شریف 1393 پس خوراند خروجی Output Feedback / تخمین وضعیت Attitude Estimation / تخمین مکان Position Estimation / روش پایداری لیاپانوف Lyapunov Stability Method / ربات چرخ دار Wheeled Robot
  ‭05-46138
  3 پایان نامه کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از یک بردار اندازه گیری و ژیروسکوپ Attitude Control of Satellite Using a Single Vector Measurement and Gyro صفایی، فاطمه Safaei, Fatemeh صنعتی شریف 1393 تخمین وضعیت Attitude Estimation / کنترل وضعیت Attitude Control / پس خوراند خروجی Output Feedback / روش پایداری لیاپانوف Lyapunov Stability Method
  ‭05-46436
  4 پایان نامه جواب سراسری و رفتار مجانبی آن، در دستگاه معادلات بوسینگ - برگر Global Existence and Asymptitic Behavior of The Boussinesq-burgers System تمیمی، هنگامه Tamimi, Hengameh صنعتی شریف 1395 جواب ماندگار Stationary Solution / روش پایداری لیاپانوف Lyapunov Stability Method / جواب سراسری Global Solution / رفتار مجانبی Asymptotic Behavior / معادله بوسینگ - برگر Boussinesg-Burgers Equation
  ‭02-48828
  5 پایان نامه بررسی پایداری سیستم‌ روتور بیرینگ با استفاده از روش مستقیم لیاپانوف Stability Analysis of Rotor Bearing Systems via Lyapunov's Direct Method کشاورز، احسان Keshavarz, Ehsan صنعتی شریف 1394 سیستم روتور - یاتاقان Rotor-Bearing System / تیرهای تیموشنکو Timoshenko Beams / روش پایداری لیاپانوف Lyapunov Stability Method / یاتاقان های ژورنال Journal Bearings / یاتاقان مغناطیسی Magnetic Bearing
  ‭08-48461
  6 پایان نامه کنترل فازی-تطبیقی مبتنی برمد لغزشی سیستم انتقال نوسانی طلاساز، علی. صنعتی شریف 1382 کنترل مد لغزشی Sliding Mode Control / کنترل فازی Fuzzy Control / سیستم انتقال نوسانی Flexible Transmission System / شبکه های عصبی Neural Networks / مشاهده گر Observer / روش پایداری لیاپانوف Lyapunov Stability Method
  ‭05-34944
  7 پایان نامه مدل سازی سه بعدی و کنترل غیرخطی وضعیت ماهواره صلب با درنظرگرفتن دینامیک تلاطم سوخت 3D Modeling and nonlinear Control of a Satellite with 3D Fuel Slosh Dynamics جانعلی پور شهرانی، علیرضا Janalipour Shahrani, Alireza صنعتی شریف 1395 تلاطم سوخت Slosh Dynamics / امواج سطحی سوخت Fuel Sloshing / کنترل غیرخطی Nonlinear Control / روش بازگشت پله ای Back-Stepping Method / روش پایداری لیاپانوف Lyapunov Stability Method / پاندول کروی Spherical Pendulum
  ‭45-48586
  8 پایان نامه کنترل تطبیقی تاثیر دارو برای درمان بیماری هپاتیت بی با درنظرگرفتن عدم قطعیت‌ها Nonlinear Adaptive Control of Treatment in a Basic Hepatitis B Virus Infection Model in the Presence of Uncertainties آقاجان زاده، امید Aghajanzadeh, Omid صنعتی شریف 1395 کنترل تطبیقی Adaptive Control / ویروس هپاتیت بی Hepatitis Beta Virus / دارو رسانی Drug Delivery / کنترل غیرخطی تطبیقی Adaptive Nonlinear Control / درمان Treatment / روش پایداری لیاپانوف Lyapunov Stability Method / بیماری های عفونی Infectious Diseases / داروی درمان Treatment Cure
  ‭08-48929
  9 پایان نامه تحلیل پایداری مقاوم در سیستم های مرتبه توزیع شده‌ی خطی نامتغیر با زمان دارای عدم‌ قطعیت Robust Stability Analysis of Uncertain LTI Distributed-Order Systems تقویان، حامد Taghavian, Hamed صنعتی شریف 1395 سیستم های مرتبه توزیع شده Distributed Order Systems / پایداری مقاوم Robust Stability / عدم قطعیت Uncertainty / روش پایداری لیاپانوف Lyapunov Stability Method / تحلیل پایداری Stability Analysis / مرتبه های ناهمسان Incommensurate Orders
  ‭05-49150
  10 پایان نامه کنترل امپدانس دوجانبه تطبیقی غیرخطی در کاربردهای رباتیک پزشکی Nonlinear Bilateral Adaptive Impedance Control with Applications in Medical Robotics شریفی، مجتبی Sharifi, Mojtaba صنعتی شریف 1395 کنترل تطبیقی مدل مرجع Model Reference Adaptive Control / سیستم تله اپراتوری Teleoperation System / روش پایداری لیاپانوف Lyapunov Stability Method / پایداری مطلق Absolute Stability / جراحی رباتیک از راه دور Robotic Telesurgery / کنترل تطبیقی دوجانبه امپدانس Bilateral Adoptive Impedance Control / توانبخشی از راه دور Tele-rehabilitation / سونوگرافی از راه دور Tele-sonography
  ‭08-49184
  11 پایان نامه کنترل فرود فضاپیما روی سیاره بر مبنای کواترنین دوگانه Spacecraft Planet Landing Control Based on Dual Quaternion حضرتی آزاد، مهدی Hazrati Azad, Mehdi صنعتی شریف 1395 کنترل کننده مقاوم Robust Controller / هدایت فضاپیما Spacecraft Guidance / روش پایداری لیاپانوف Lyapunov Stability Method / کواترنین دوگانه Dual Quaternion / قیود وضعیت و موقعیت Position and Attitude Constraints / کنترل وضعیت و موقعیت Position and Attitude Control
  ‭45-49759
  12 پایان نامه کنترل مرزی ارتعاشات در میکروتیرهای مجهز به لایه عملگر پیزوالکتریک Vibration Boundary Control in Micro-beams Equipped with a Layer of Piezoelectric Actuator مهرورز، امین. صنعتی شریف 1394 کنترل مرزی Boundary Control / میکروتیر Microbeam / معادلات دیفرانسیل بامشتقات جزئی Partial Differential Equations / عملگر پیزوالکتریک Piezoelectric Actuator / روش پایداری لیاپانوف Lyapunov Stability Method / پایداری ارتعاش Vibration Stability
  ‭08-47832
  13 پایان نامه بررسی عملکرد کنترل‌کننده‌های PID تطبیقی Performance Evaluation of Adaptive PID Controllers تقی زاده، سعید Taghizadeh, Saeed صنعتی شریف 1396 کنترل تطبیقی Adaptive Control / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - مشتقی Proportional-Integral-Derivative (PID)Controller / روش پایداری لیاپانوف Lyapunov Stability Method / سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System / سیستم غیرخطی صریح Nonlinear Affine System / سیستم غیرخطی غیرصریح Nonlinear Nonaffine System
  ‭06-50096
  14 پایان نامه کنترل هاور و مانور نقطه به نقطه یک هلیکوپتر بدون سرنشین به کمک کنترل تطبیقی مقاوم Robust Adaptive Control Design for a Unmanned Helicopter at Hover and Position Tracking قلیلی، جعفر Ghalili, Jafar صنعتی شریف 1397 کنترل مقاوم Robust Control / کنترل تطبیقی Adaptive Control / دنبال کردن نقاط معیار Waypoint Tracking / کنترل غیرخطی Nonlinear Control / بالگرد بدون سرنشین Unmanned Helicopter / روش پایداری لیاپانوف Lyapunov Stability Method / الگوریتم بازگشت مرحله ای Backstepping Algorithm
  ‭08-51393