درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
نحوه ی برساختگی فکت های علمی از منظر برونو لاتور؛ با تمرکز بر کتاب زندگی آزمایشگاهی
536 مرتبه مشاهده شده

نحوه ی برساختگی فکت های علمی از منظر برونو لاتور؛ با تمرکز بر کتاب زندگی آزمایشگاهی

صلحی راد، مسلم Solhirad, Moslem

 1. شماره پایان نامه:49439
 2. کد دانشکده:44
 3. پديدآور: صلحی راد، مسلم
 4. عنوان:نحوه ی برساختگی فکت های علمی از منظر برونو لاتور؛ با تمرکز بر کتاب زندگی آزمایشگاهی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1395.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:265ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: آزمایشگاه Laboratory
 11. توصیفگر: ساخت Construction
 12. توصیفگر: فکت علمی Scientific Fact
 13. توصیفگر: برساخت اجتماعی Social Construction
 14. توصیفگر: زندگی آزمایشگاهی Laboratory Life
 15. استاد راهنما. تقوی، مصطفی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها