درحال بارگذاري...
جستجو برای: انتقال رسوب
0.005 ثانیه
مجموع 19 مورد
   نمايش فهرستي    نمايش گالري
  رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
  1 کتاب هیدرولیک رسوب / تألیف محمود شفاعی بجستان. شفاعی بجستان، محمود دانشگاه شهید چمران، 1373 رسوب - انتقال.
  ‭TC 175 .2 .S5
  کتابخانه مرکزی (مهندسی مکانیک)
  2 کتاب انتقال رسوب / زولیو ؛ ترجمه وحید چگینی؛ [برای] انجمن علوم و فنون دریائی ایران. : انتقال رسوب در کانال‌های باز و نواحی ساحلی لیو، جو Liu, Zhou : موسسه ملی اقیانوس‌شناسی : نوربخش، ، 1390 رسوب -- انتقال.
  ‭TC 175 .2 .L58519
  کتابخانه مرکزی
  3 کتاب انتقال رسوب / [چی‌تد یانگ]؛ ترجمه و تصنیف امیر امامی. یانگ، چی‌تد جهاد دانشگاهی، واحد امیرکبیر، 1379 رسوب - انتقال -- مسائل، تمرینها و غیره.
  ‭TC 175 .2 .Y3619
  کتابخانه مرکزی (بیوشیمی)
  4 کتاب هیدرولیک جریان در کانالها و رودخانه‌ها: جریان و فرآیندهای حمل در کانالها با شکل هندسی ساده: شامل هیدرودینامیک جریان در کانالها و رودخانه ها .. / تألیف والتر. اچ. گراف؛ با همکاری ام. اس. آلتینا کار؛ ترجمه و تدوین میرعلی محمدی. گراف، والترهانس دانشگاه ارومیه، 1381 رسوب - انتقال.
  ‭TC 175 .G7319
  کتابخانه مرکزی (مهندسی عمران) , کتابخانه مرکزی (مهندسی شیمی)
  5 کتاب دینامیک ماسه‌های دریایی / نگارنده ریچارد سولزبی؛ مترجم علی آزرمسا. سولزبی، ریچارد دانشگاه تربیت مدرس، دفتر نشر آثار علمی، 1381 رسوب-- انتقال.
  ‭QE 471 .2 .S6619
  کتابخانه مرکزی
  6 کتاب فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای / معاونت امور فنی، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله؛ وزارت نیرو. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،معاونت امور اداری و مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی،موزه و انتشارات، 1384 رسوب-- انتقال-- امکان سنجی.
  ‭TA 368 .S35 no.329
  کتابخانه مرکزی (مهندسی عمران)
  7 پایان نامه شبیه سازی عددی انتقال رسوب در منطقه سوزا قشم Numerical Modeling of Sediment Transport in Souza Gheshm Island امیرشقاقی، سایه Amirshaghaghi, Sayeh صنعتی شریف 1390 شبیه سازی عددی Numerical Simulation / موج دریا Sea Wave / مکانیزم انتقال رسوب ساحلی Coastal Sediment Transport Mechanism / انتقال رسوب Sediment Transport / منطقه سوزا (جزیره قشم) Souza Region (Qeshm Islands)
  ‭09-42364
  8 پایان نامه بررسی تجربی و ارائه مدل ریاضی جریان ذرات معلق درآب دریا همراه با موج و کاربرد آن درآبگیر نیروگاهها برقعی، محسن. صنعتی شریف 1373 مدل ریاضی Mathematical Model / انتقال رسوب Sediment Transport / آب دریا Seawater
  ‭08-30657
  9 پایان نامه تحلیل عددی میدان غلظت در حوضچه های رسوبگیر محمدیان، عبدالمجید. صنعتی شریف حوضچه رسوب گذار Settling Tank / مدل سازی عددی Numerical Modeling / معادله ناویر - استوکس Navier-Stokes Equation / انتشار Emission / غلظت Concentration / انتقال رسوب Sediment Transport
  ‭09-32321
  10 پایان نامه طراحی روشهای بهینه جهت پاکسازی سواحل شمالی خلیج فارس نوری، امیر. صنعتی شریف 1383 فرایند ساحلی Coastal Zone Process / مکانیزم انتقال رسوب ساحلی Coastal Sediment Transport Mechanism / پاک سازی ساحل Coast Cleanup
  ‭08-35161
  11 پایان نامه بررسی عددی آبشستگی دوبعدی در اطراف خطوط لوله فراساحلی شهابی، رشید. صنعتی شریف 1387 آب شستگی Scour / خطوط لوله Pipelines / انتقال رسوب Sediment Transport / بستر دریا Sea Bed / جریان ماندگار Steady Current
  ‭08-38868
  12 پایان نامه شیبه سازی انتقال رسوب (آبشستگی)زیر لوله های دریا Simulating Sediment Transportation (Scour) Under Pipelines
  مختاری، حسین Mokhtari, Hossein صنعتی شریف 1392 انتقال رسوب Sediment Transport / آب شستگی Scour / خط لوله زیر دریا Subsea Pipeline / فرسایش زیر لوله Scouring Under Pipe
  ‭08-45461
  13 پایان نامه بررسی اثر متغیرهای موج و موج شکن بر انباشت رسوب در ناحیه تحت حفاظت ساحل توسط موج شکن با استفاده از روش منطق فازی کیمیا قلم، نوید. صنعتی شریف 1387 انتقال رسوب Sediment Transport / موج شکن Breakwaters / منطق فازی Fuzzy Logic / خوشه بندی Clustering / موج آب Water Wave
  ‭09-38989
  14 پایان نامه تخمین نرخ انتقال رسوب در طول ساحل با استفاده از منطق فازی آقایی، جمال. صنعتی شریف 1381 ساحل ها Coasts / نرخ انتقال رسوب Sediment Transport Rate / منطق فازی Fuzzy Logic / اطلاعات میدانی Filed Data
  ‭09-34177
  15 پایان نامه تحلیل منطقه ای رسوب رستمی، محمد. صنعتی شریف 1378 طرح منطقه ای Regional Planning / سفید رود Sefidrood / انتقال رسوب Sediment Transport / تحلیل خوشه ای Cluster Analysis / تحلیل تشخیص (آمار) Discriminant Analysis(Statistics) / تحلیل برگشتی Regression Analysis
  ‭09-32815
  16 پایان نامه بررسی تجربی و تئوری جریانهای مطبق و تهیه مدل ریاضی از جریانهای چگالی حاوی ذرات فیروزآبادی، بهار. صنعتی شریف 1378 جریان حاوی ذرات Particle Laden Underflow / انتقال رسوب Sediment Transport / جریان های چگالی Desity Currents / جریان های مطبق Stratified Flows / مخزن سد Dam Reservoir
  ‭08-33048
  17 پایان نامه بررسی اثر سطح، هندسه و ترکیب شیمیایی در بازترکیب الکترون های سلول های خورشیدی رنگدانه ای: مطالعه نظری و تجربی The Effect of Surface, Morphology, and Composition of Semiconductor Layer on the Back Reaction of Electrons in Dye Sensithized Solar Cells:Theoritical and Experimental Investigation پازکی، میثم Pazoki, Meysam صنعتی شریف 1391 نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / سلول های خورشیدی رنگدانه ای Dye Sensitized Solar Cells / ساختار مغز - پوسته Core-Shell Structure / انتقال الکترونی Electron Transition / رسوب بخار شیمیایی Chemical Vapor Deposition (CVD) / بازترکیب الکترونی Electron Recombination / الکترولیت کبالت Cobalt Electrolyte
  ‭04-43807
  18 پایان نامه شبیه سازی و بهینه سازی فرایند لایه نشانی شیمیایی بخار به کمک دینامیک سیالات محاسباتی Simulation and Optimization of CVD based on CFD رئوفی جهرمی، ایمان Raoofi Jahromi, Iman دانشگاه صنعتی شریف 1393 دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / پدیده های انتقال Transport Phenomena / واکنش های شیمیایی Chemical Reactions / شبیه سازی Simulation / بهینه سازی Optimization / رسوب بخار شیمیایی Chemical Vapor Deposition (CVD)
  ‭06-46871
  19 پایان نامه سلول های خورشیدی با ساختار مونولیت و جاذب رنگدانه یا پروسکایت Monolithic Solar Cells with Dye or Perovskite Light Absorbent بهروزنژاد، فاطمه Behrouznejad, Fatemeh صنعتی شریف 1394 مقاومت انتقال بار Charge Transfer Resistance / سلول های خورشیدی رنگدانه ای Dye Sensitized Solar Cells / سلول های خورشیدی رنگدانه ای یکپارچه Monolithic Dye Sensitized Solar Cells / رسوب الکتروشیمیایی Electrochemical Deposition / سلول خورشیدی با پروسکایت Perovskite-Based Solar Cell / ساختار مونولیت Monolithic Structure / مقاومت سری Series Resistance
  ‭48-48444