درحال بارگذاري...
جستجو برای: Programmable controllers
0.01 ثانیه
مجموع 138 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
41 کتاب Programmable logic controllers and their engineering applications / Alan J. Crispin. Crispin, Alan J., McGraw-Hill, 1990 Programmable controllers.
‭TJ 223 .P76 .C75 1990
کتابخانه مرکزی (مهندسی برق)
42 کتاب Programmable logic controllers: the industrial computer / Marco Costanzo. Costanzo, Marco. Arnold , 1997 Programmable logic devices-- Desing.
‭TJ 223 .P76 .C67 1997
کتابخانه مرکزی (مهندسی برق)
43 کتاب Programmable logic controllers : programming methods and applications [electronic resource] / / John R. Hackworth, Frederick D. Hackworth, Jr. Hackworth, John R. Merrill, 2004 Programmable controllers.
‭TJ 223 .P76 .H33 2004
44 کتاب Programmable logic controllers: principles and applications / John W. Webb, Ronald A. Reis. Webb, John W. Prentice Hall , 2003 Programmable controllers.
‭TJ 233 .P76 .W43 2003
کتابخانه مرکزی (مهندسی برق) , کتابخانه مرکزی (مهندسی کامپیوتر)
45 کتاب Programmable logic controllers / Frank D. Petruzella. Petruzella, Frank D. McGraw-Hill Higher Education , 2005 Programmable controllers.
‭TJ 223 .P76 .P48 2005
کتابخانه مرکزی (مهندسی کامپیوتر)
46 کتاب Programmable logic controllers / Frank D. Petruzella. Petruzella, Frank D. Glencoe/McGraw-Hill, 1989 Programmable controllers.
‭TJ 223 .P76 .P48 1989
کتابخانه مرکزی (مهندسی برق)
47 کتاب Programmable logic controllers [electronic resource] / / W. Bolton. Bolton, W Newnes, 2009 Programmable logic devices.
‭TJ 223 .P76 .B65 2009
48 کتاب Programmable logic controllers / W. Bolton. Bolton, W. (William), Elsevier, 2007 Programmable logic devices.
‭TJ 223 .P76 .B65 2007
کتابخانه مرکزی (مهندسی برق)
49 کتاب Programmable logic controllers [electronic resource] / / W. Bolton. Bolton, W Elsevier/Newnes, 2006 Programmable logic devices.
‭TJ 223 .P76 .B65 2006
50 کتاب Programmable controllers : theory and implementation [electronic resource] / / L.A. Bryan, E.A. Bryan. Bryan, L. A Industrial Text Co., 1997 Programmable controllers.
‭TJ 223 .P76 .B795 1997
51 کتاب Programmable controllers : operation and application / Ian G. Warnock. Warnock, Ian G Prentice Hall , 1988 Programmable controllers.
‭TJ 223 .P76 .W37 1988
کتابخانه مرکزی (مهندسی کامپیوتر) , کتابخانه مرکزی (مهندسی برق)
52 کتاب Programmable controllers : an engineer's guide [electronic resource] / / E.A. Parr. Parr, E. A Newnes, 2003 Programmable controllers.
‭TJ 223 .P76 .P37 2003
53 کتاب Programmable controllers / Thomas A. Hughes. Hughes, Thomas A. Instrument Society of America , 1997 Programmable controllers.
‭TJ 223 .P76 .H84 1997
کتابخانه مرکزی (مهندسی شیمی)
54 کتاب Programmable controllers / Thomas A. Hughes. Hughes, Thomas A. ISA , 2001 Programmable controllers.
‭TJ 223 .P76 .H84 2001
کتابخانه مرکزی (مهندسی شیمی)
55 مقاله Predictive current control for programmable electronic ac load Akhlaghi, S. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2020 Cost functions.
56 کتاب Practical microcontroller engineering with ARM® technology / Ying Bai. Bai, Ying, Wiley, 2016 Programmable controllers.
‭TJ 223 .P76 .B25 2016
کتابخانه مرکزی (مهندسی کامپیوتر)
57 مقاله PLCDefender: Improving remote attestation techniques for PLCs using physical model Salehi, M. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2020 Computer circuits.
58 کتاب PLC: automation with programmable logic controllers: a textbook for engineers and technicians / Peter Rohner. Rohner, Peter Macmillan , 1996 Programmable controllers.
‭TJ 223 .P76 .R64 1996
کتابخانه مرکزی (مهندسی برق)
59 کتاب PIC robotics: a beginner's guide to robotics projects using the PICmicro [electronic resource] / / John Iovine. Iovine, John. McGraw-Hill, 2004 Programmable controllers.
‭TJ 211 .I58 2004
کتابخانه مرکزی (بخش سمعی و بصری)
60 کتاب PICmicro microcontroller pocket reference [electronic resource] / / Myke Predko. Predko, Michael. McGraw-Hill, 2001 Microcontrollers.
‭TJ 223 .P76 .P735 2000