درحال بارگذاري...
جستجو برای: بستر متحرک
0.005 ثانیه
مجموع 5 مورد
   نمايش فهرستي    نمايش گالري
  رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
  1 پایان نامه راکتورهای بیوفیلمی بابستر متحرک در تصفیه فاضلاب - مطالعه موردی اثر حجم آکنه در عملکرد بیوراکتور فیضی، علی اکبر. صنعتی شریف 1379 تصفیه فاضلاب Waste Treatment / زیست واکنشگاه Bioreactor / بستر متحرک Moving Bed / هوازی ها Aerobes / آکنه Packing / راکتور Reactor
  ‭06-33045
  2 پایان نامه بررسی اثر بازدارندگی فنل در فاضلابهای صنعتی با استفاده از راکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک حسینی، سیدحسن. صنعتی شریف 1380 فنل Phenol / فاضلاب ها Sewages / راکتورهای بیوفیلمی Biofilm Reactors / بستر متحرک Moving Bed / اثر بازدارندگی Inhibition Effect / سینتیک Kinetics
  ‭06-33430
  3 پایان نامه بررسی فرآیند نیترات سازی و حذف نیترات از پسابهای صنعتی با غلظت بالا در بیوراکتور با بستر متحرک جنود، سیما. صنعتی شریف 1380 راکتورهای بیوفیلمی Biofilm Reactors / نیترات سازی Nitrification / نیترات زدایی Denitrification / فاضلاب با غلظت بالا High Strength Wastewater / زیست لایه Biofilm / تصفیه زیست شناختی Biological Treatment / بستر متحرک Moving Bed
  ‭06-33503
  4 پایان نامه مقایسه عملکرد راکتور بیوفیلمی بستر متحرک با راکتور لجن فعال محمدیاری، نسرین. صنعتی شریف 1380 راکتورهای بیوفیلمی Biofilm Reactors / بستر متحرک Moving Bed / لجن فعال Activated Sludge / زیست لایه Biofilm / شوک موادآلی Shock Loads / مدل سازی Modeling
  ‭06-33450
  5 پایان نامه بررسی سینتیک و مدل سازی راکتور کاتالیستی دهیدروژناسیون پارافینهای سبک اکبری، امیر. صنعتی شریف 1387 هیدروژن زدایی Dehydrogenation / محیط متخلخل Porous Media / مدل سازی ریاضی Mathematical Modeling / بستر متحرک Moving Bed / واکنشگاه کاتالیزوری Catalytic Reactor / پارافین های سبک Light Paraffins / روش میانگین گیری حجمی Volume Averaging Method
  ‭06-38944