درحال بارگذاري...
جستجو برای: بستر سیال
0.016 ثانیه
مجموع 19 مورد
   نمايش فهرستي    نمايش گالري
  رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
  1 پایان نامه خنک کردن ماسه ریخته گری با لوله گرمایی در بستر سیال ملاحسینی ، شهریار. صنعتی شریف 1369 ماسه Sands / تکنولوژی ریخته گری. / بستر سیال Fluidized Bed
  ‭06-30009
  2 پایان نامه مدل سازی بسترهای سیاله به روش ذرات منفرد و تعیین اثر فشار بر فرکانس برخورد ذرات با دیواره Modelling of 2D Fluidized Beds using the DPM Method and Investigation of the Pressure Effect on Particle-Wall Collision Frequency ارجمندی لاری، مجتبی Arjomandi Lari, Mojtaba صنعتی شریف 1392 روش ذرات منفرد Discrete Particle Model (DPM) / بستر سیال Fluidized Bed / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / اثر فشار Pressure Effect / بستر سیال Fluidized Bed / فرکانس برخورد ذرات با دیواره بستر Particle-Wall Collision Frequency / اثر سرعت ورودی Inlet Velocity Effect / اثر چگالی ذرات Particle Density Effect
  ‭06-46569
  3 پایان نامه طراحی و ساخت خشک کن خورشیدی برای مواد دانه ای با استفاده از بستر سیال ارتعاشی اسفندیاری نیا، فاطمه. صنعتی شریف 1370 خشک کن خورشیدی Solar Dryer / ساخت Construction / انرژی خورشیدی Solar Energy / بستر سیال Fluidized Bed
  ‭04-30544
  4 پایان نامه شبیه سازی راکتور بستر سیال جهت تلکیس هیدروکسید آلومینیوم حق جو، ناهید. صنعتی شریف 1384 آلومینا Alumina / بستر سیال Fluidized Bed / شبیه سازی Simulation / تکلیس Calcination
  ‭06-35736
  5 پایان نامه بررسی پارامترهای موثر بر عیوب قطعات چدنی ریخته گری شده به روش EPC Evaluation of Effective Parameter on the Cast Iron Part Defects Produced by EPC جلالیان، رضا Jalalian, Reza صنعتی شریف 1384 مدل فومی Foam Pattern / بستر سیال Fluidized Bed / ارتعاش Vibration / کربن براق Lustrous Carbon / نفوذ پذیری پوشان Coating permeability
  ‭07-40964
  6 پایان نامه شبیه سازی فرایند چگالش گازها در بستر های سیال Simulation of Deposition of Gas in Fluidized Bed ذوالفقاری ملک آبادی، علی Zolfaghari Molkabadi, Ali صنعتی شریف 1391 چگالش Consolidation / شبیه سازی Simulation / ردیابی ذرات Particle Tracking / بستر سیال Fluidized Bed / سرعت سیال سازی Fluidization Flow
  ‭06-43917
  7 پایان نامه احیای باطله های کربناتی حاوی روی حاصل ازتغلیظ به روش بستر سیال تقوی، سیدمحمد. صنعتی شریف 1381 بستر سیال Fluidized Bed / سرعت سیال سازی Fluidization Flow / احیای پسمانده کربناتی Carbonate Residue Reduction / کربنات روی Zinc Carbonate / اکسید روی Zinc Oxide
  ‭07-34449
  8 پایان نامه اختلاط جامدات در بسترهای سیاله دوبعدی با و بدون حضور جت ورودی Solids Mixing Behavior in two Dimensional Fluidized bed with Inlet Jet Effect فدایی، هومان Fadaei, Hooman صنعتی شریف 1395 بستر سیال Fluidized Bed / روش دینامیک محاسباتی - روش اجزای گسسته Computational Fluid Dynamic-Discrete Element Method (CFD-DEM) / دریچه ورودی Inlet / اختلاط و تفکیک ذرات Solids Mixing and Segregation / حضور و عدم حضور جت Inlet Get
  ‭06-49333
  9 پایان نامه بهینه سازی مدل ریاضی تولید مستقیم متانول در یک بستر سیال کاتالیستی قدس، مهفام. صنعتی شریف 1384 تبدیل مستقیم Direct Conversion / متانول Methanol / بستر سیال Fluidized Bed / متان Methane / واکنشگاه بستر سیال Fluidized Bed Reactor
  ‭06-36261
  10 پایان نامه مدل سازی پلیمریزاسیون پروپیلن و کوپلیمرهای آن با اتیلن در راکتور فاز گازی کشتکار، مهدی. صنعتی شریف 1384 مدل سازی Modeling / پلی پروپیلن Polypropylene / فازهای گازی Gas Phases / شبیه سازی Simulation / بستر سیال Fluidized Bed
  ‭06-35766
  11 پایان نامه مدل سازی فرایند گرانولاسیون پاششی Modeling of Spray Granulation هاشمی امرئی، محمد حسین Hashemi Amrei, Mohammad Hossein دانشگاه صنعتی شریف 1391 مدل سازی Modeling / شبیه سازی Simulation / دانه سازی Granulation / بستر سیال Fluidized Bed / مدل سازی اجزای گسسته Discrete Element Modeling (DEM)
  ‭06-44440
  12 پایان نامه بهینه سازی عملکرد بیوراکتور بستر سیال (FBBR)برای تصفیه فاضلاب با استفاده از سنگ پامیس Optimization of Fluidized Bed Bioreactor (FBBR) for Wastewater Treatment by Pumice Stone شرفی فر، میلاد Sharafifar, Milad صنعتی شریف 1391 تصفیه فاضلاب Waste Treatment / بستر سیال Fluidized Bed / بستر ثابت Fixed-Bed / راندمان حذف اکسیژن شیمیایی لازم Chemical Oxygen Demand (COD)Removal Ratio / زیست واکنشگاه با بستر ثابت Fixed Bed Bioreactor / نرخ بار آلی Organic Load Rate / زیست واکنشگاه بستر سیال Fluidized Bed Biorector (FBBR)
  ‭09-43299
  13 پایان نامه توسعه مدل ریاضی جهت بازیابی حرارت از گازهای خروجی از کوره قوس الکتریکی Development of a Conceptual Model for Heat Recovery from Exhaust Gases of Electric Arc Furnace محرابی، محمد رضا Mehrabi, Mohammad Reza صنعتی شریف 1394 کوره قوس الکتریکی Electric Arc Furnaces / قسمت بازیابی حرارتی Heat Recovery Section / بستر سیال Fluidized Bed / پیش گرمایش آهن اسفنجی Sponge Iron Preheating / پیش گرمایش قراضه Scrap Preheating / مبدل سیکلون - رکوپراتور Cyclone-Recuperator Exchenger
  ‭46-48226
  14 پایان نامه بررسی تجربی رشد حباب روی سطح توزیع‌کننده بسترسیال Experimental Investigation of Bubble Growth on Fluidized Bed Distributor اسحق نیموری، محسن Es-hagh Nimvari, Mohsen صنعتی شریف 1394 بستر سیال Fluidized Bed / اثر اندازه Size Effect / نوسانات فشار Pressure Fluctuation / تزریق تک حباب Single Bubble Injection / منشاًُ نوسان های فشار Pressure Fluctuations Origin / دامنه نوسان های فشار Pressure Fluctuations Amplitude / اثر چگالی Density Effect
  ‭06-48330
  15 پایان نامه بررسی تجربی و شبیه‌سازی CFD الگوی جریانی راکتور بستر سیال احیاکننده فرآیند FCC Experimental Investigation and CFD Simulation of the Flow Pattern of the FCC's Fluidized Bed Regenerator آذرنیوند، عباس Azarnivand, Abbas صنعتی شریف 1395 الگوی جریان Flow Patterns / بستر سیال Fluidized Bed / فرایند شکست کاتالیستی سیال Fluid Catalytic Cracking (FCC) Process / واکنشگاه بستر سیال Fluidized Bed Reactor / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / احیاکننده احتراقی Combustor-Style Regenerator / جریان گاز - جامد Gas-Solid Flow
  ‭06-49230
  16 پایان نامه تحلیل ترمودینامیکی بستر سیلان برای سوزاندن ضایعات Thermodynamic Analysis of the Fluidized Bed Waste Gasification فخیم قنبرزاده، بابک Fakhim Ghanbarzadeh, Babak صنعتی شریف 1387 فرایند گازی کردن Gasification Process / مدل ترمودینامیکی Thermodynamic Model / سیستم ترکیبی مولد برق و حرارت Combined Heat and Power (CHP)System / بستر سیال Fluidized Bed / اقتصاد اگزرژی Exergoeconomics / بهینه سازی اقتصاد اگزرژی Exergo Economic Optimization
  ‭08-39177
  17 پایان نامه بررسی تأثیر اندازه ذرات، دبی و ترکیب گاز ورودی بر تشویه ناقص کنسانتره ی مس در راکتور بستر سیال The Effect of Particle Size, Air Flow Rate and Oxygen Excess on Partial Roasting of Copper Concentrate خسروکیانی، الهه khosrokiani, Elahe صنعتی شریف 1395 اندازه ذرات Particle Size / نرخ جریان Flow Rate / بستر سیال Fluidized Bed / تشویه Roasting / مس Copper / واکنشگاه بستر سیال Fluidized Bed Reactor
  ‭07-49044
  18 پایان نامه سنتز زئولیت Y و کاربرد آن بعنوان کاتالسیت FCC محمودآبادی، محمد علی. صنعتی شریف 1385 سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / زئولیت سنتزی Syntetic Zeolite / کاتالیزور Catalyst / بستر سیال Fluidized Bed / ید Iodine / جذب سطحی Adsorption / اثر آب گرمایی Hydrothermal Effect
  ‭03-38900
  19 پایان نامه احیاء ناقص خاکه اکسیدی آهن در راکتور بستر سیال Incomplete Reduction of Iron Ore in a Fluidized Bed Reactor آقاعلی، محمد هادی Agha Ali, Mohammad Hadi دانشگاه صنعتی شریف 1392 هماتیت Hematite / مگنتیت Magnetite / فرایند احیای مستقیم Direct Reduction Process / بستر سیال Fluidized Bed / احتراق ناقص Incomplete Combustion / اکسید آهن Iron Oxide
  ‭07-44846