درحال بارگذاري...
جستجو برای: بستر متحرك
0.012 ثانیه
مجموع 3 مورد
     نمايش فهرستي    نمايش گالري
    رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
    1 پایان نامه مقايسه عملكرد راكتور بيوفيلمي بستر متحرك با راكتور لجن فعال محمدياري، نسرين. صنعتي شريف 1380 راكتورهاي بيوفيلمي Biofilm Reactors / بستر متحرك Moving Bed / لجن فعال ACTIVATED SLUDGE / زيست لايه Biofilm / شوك موادآلي Shock Loads / مدل سازي MODELING 06-33450
    2 پایان نامه بررسي اثر بازدارندگي فنل در فاضلابهاي صنعتي با استفاده از راكتورهاي بيوفيلمي با بستر متحرك حسيني، سيدحسن. صنعتي شريف 1380 فنل Phenol / فاضلاب ها Sewages / راكتورهاي بيوفيلمي Biofilm Reactors / بستر متحرك Moving Bed / اثر بازدارندگي Inhibition Effect / سينتيك Kinetics 06-33430
    3 پایان نامه بررسي فرآيند نيترات سازي و حذف نيترات از پسابهاي صنعتي با غلظت بالا در بيوراكتور با بستر متحرك جنود، سيما. صنعتي شريف 1380 راكتورهاي بيوفيلمي Biofilm Reactors / نيترات سازي Nitrification / نيترات زدايي Denitrification / فاضلاب با غلظت بالا High Strength Wastewater / زيست لايه Biofilm / تصفيه زيست شناختي Biological Treatment / بستر متحرك Moving Bed 06-33503