درحال بارگذاري...
جستجو برای: فاضلاب شهری
0.007 ثانیه
مجموع 7 مورد
   نمايش فهرستي    نمايش گالري
  رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
  1 پایان نامه طراحی، ساخت وراه اندازی واحد پایلوت رآکتورUASB برای تصفیه فاضلاب شهری امامی، احد. صنعتی شریف 1372 فاضلاب شهری Urban Sewage / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / رآکتورها Reactors
  ‭06-30366
  2 پایان نامه بررسی حالت گذرا درراه اندازی یک هاضم بی هوازی گلشن، کوروش. صنعتی شریف 1376 لجن SLUDGE / حالت گذرا Transition State / فاضلاب شهری Urban Sewage / هضم بی هوازی Anaerobic Digestion
  ‭06-31829
  3 پایان نامه ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب شهری با استفاده از بیوراکتور با بستر متحرک مهدوی، حامد. صنعتی شریف 1384 فاضلاب شهری Urban Sewage / واکنشگاه بیوفیلمی با بستر متحرک Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) / نیترات سازی Nitrification / زیست لایه Biofilm / حذف مواد آلی Organic Removal
  ‭06-36300
  4 پایان نامه بررسی عملکرد بیوراکتور غشایی (MBR)در تصفیه ی فاضلاب شهری Performance Evaluation of Membrane Bioreactors in Treating Municipal Wastewater حاتمی بهمن بیگلو، الناز Hatami Bahman Beyglou, Elnaz صنعتی شریف 1389 فاضلاب شهری Urban Sewage / راندمان حذف اکسیژن شیمیایی لازم Chemical Oxygen Demand (COD)Removal Ratio / زیست واکنشگاه غشایی غوطه ور Submerged Membrane Bioreactor (SMBR) / زمان ماند هیدرولیکی Hydraulic Retention Time (HRT) / غشای ریزصاف کردن Microfiltration Membrane
  ‭09-41899
  5 پایان نامه کشت میکروجلبک در فاضلاب شهری به منظور تصفیه و تولید ماده اولیه بیودیزل Microalgae Cultivation for Simultaneous Treatment of Municipal Wastewater and Biofuel Feedstock Production ابراهیمیان کفشایی، عاطفه Ebrahimian Kafshaei, Atefeh صنعتی شریف 1390 فاضلاب شهری Urban Sewage / مواد مغذی NUTRIENTS / زیست توده Biomass / لیپیدها LIPIDS / کلرلاولگاریس Chlorelavulgaris
  ‭06-42969
  6 پایان نامه نقش جداکننده گاز-جامد درسیستم UASB برای تصفیه فاضلاب شهری طبیبی، سعید. صنعتی شریف 1379 واکنشگاه بستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالا Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)Reactor / جداکننده گاز - جامد Gas-Solid Separator (GSS) / فاضلاب شهری Urban Sewage / بیوگاز Biogas / تصفیه بی هوازی Anaerobic Treatment / مواد جامد معلق Mixed Liquid Suspended Solid (MLSS)
  ‭09-33174
  7 پایان نامه طراحی جهت ساخت هاضم بی هوازی لجن فاضلاب شهر سنندج بلوری افشار، علیرضا. صنعتی شریف 1384 لجن SLUDGE / فاضلاب شهری Urban Sewage / سیال شناسی Rheology / آمیختگی Mixing / سیستم گرمایش Space Heating System / تصفیه بی هوازی Anaerobic Treatment / هضم بی هوازی Anaerobic Digestion / جریان مومسان Plastic Flow / سنندج (کردستان) Sanandaj (Kordestan)
  ‭06-36476