درحال بارگذاري...
جستجو برای: فاضلاب شهری
0.011 ثانیه
مجموع 8 مورد
   نمايش فهرستي    نمايش گالري
  رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
  1 پایان نامه طراحی، ساخت وراه اندازی واحد پایلوت رآکتورUASB برای تصفیه فاضلاب شهری امامی، احد. صنعتی شریف 1372 فاضلاب شهری Urban Sewage / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / رآکتورها Reactors
  ‭06-30366
  2 پایان نامه ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب شهری با استفاده از بیوراکتور با بستر متحرک مهدوی، حامد. صنعتی شریف 1384 فاضلاب شهری Urban Sewage / واکنشگاه بیوفیلمی با بستر متحرک Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) / نیترات سازی Nitrification / زیست لایه Biofilm / حذف مواد آلی Organic Removal
  ‭06-36300
  3 پایان نامه بررسی عملکرد بیوراکتور غشایی (MBR)در تصفیه ی فاضلاب شهری Performance Evaluation of Membrane Bioreactors in Treating Municipal Wastewater حاتمی بهمن بیگلو، الناز Hatami Bahman Beyglou, Elnaz صنعتی شریف 1389 فاضلاب شهری Urban Sewage / راندمان حذف اکسیژن شیمیایی لازم Chemical Oxygen Demand (COD)Removal Ratio / زیست واکنشگاه غشایی غوطه ور Submerged Membrane Bioreactor (SMBR) / زمان ماند هیدرولیکی Hydraulic Retention Time (HRT) / غشای ریزصاف کردن Microfiltration Membrane
  ‭09-41899
  4 پایان نامه بررسی حالت گذرا درراه اندازی یک هاضم بی هوازی گلشن، کوروش. صنعتی شریف 1376 لجن Sludge / حالت گذرا Transition State / فاضلاب شهری Urban Sewage / هضم بی هوازی Anaerobic Digestion
  ‭06-31829
  5 پایان نامه کشت میکروجلبک در فاضلاب شهری به منظور تصفیه و تولید ماده اولیه بیودیزل Microalgae Cultivation for Simultaneous Treatment of Municipal Wastewater and Biofuel Feedstock Production ابراهیمیان کفشایی، عاطفه Ebrahimian Kafshaei, Atefeh صنعتی شریف 1390 فاضلاب شهری Urban Sewage / مواد مغذی Nutrients / زیست توده Biomass / لیپیدها Lipids / کلرلاولگاریس Chlorelavulgaris
  ‭06-42969
  6 پایان نامه نقش جداکننده گاز-جامد درسیستم UASB برای تصفیه فاضلاب شهری طبیبی، سعید. صنعتی شریف 1379 واکنشگاه بستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالا Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)Reactor / جداکننده گاز - جامد Gas-Solid Separator (GSS) / فاضلاب شهری Urban Sewage / بیوگاز Biogas / تصفیه بی هوازی Anaerobic Treatment / مواد جامد معلق Mixed Liquid Suspended Solid (MLSS)
  ‭09-33174
  7 پایان نامه بررسی کاهش هدایت الکتریکی فاضلاب شهری با استفاده ورمی فیلتر Reduction of Electrical Conductivity of urbun Wastewater by Vermifilter شاه نعمتی، راضیه Shahnemati, Razieh صنعتی شریف 1394 تصفیه فاضلاب Waste Treatment / هدایت الکتریکی Electrical Conductivity / آبیاری Irrigation / مخزن سپتیک Septic Tank / فیلتر ورمی Vermi Filter / فاضلاب شهری Urban Sewage / مصارف صنعتی Industrial Uses
  ‭09-48103
  8 پایان نامه طراحی جهت ساخت هاضم بی هوازی لجن فاضلاب شهر سنندج بلوری افشار، علیرضا. صنعتی شریف 1384 لجن Sludge / فاضلاب شهری Urban Sewage / سیال شناسی Rheology / آمیختگی Mixing / سیستم گرمایش Space Heating System / تصفیه بی هوازی Anaerobic Treatment / هضم بی هوازی Anaerobic Digestion / جریان مومسان Plastic Flow / سنندج (کردستان) Sanandaj (Kordestan)
  ‭06-36476