درحال بارگذاري...
جستجو برای: فاضلاب شهری
0.004 ثانیه
مجموع 7 مورد
   نمايش فهرستي    نمايش گالري
  رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
  1 پایان نامه طراحي، ساخت وراه اندازي واحد پايلوت رآكتورUASB براي تصفيه فاضلاب شهري امامي، احد. صنعتي شريف 1372 فاضلاب شهري Urban Sewage / تصفيه فاضلاب Waste Treatment / رآكتورها Reactors ‭06-30366
  2 پایان نامه بررسي حالت گذرا درراه اندازي يك هاضم بي هوازي گلشن، كوروش. صنعتي شريف 1376 لجن SLUDGE / حالت گذرا Transition State / فاضلاب شهري Urban Sewage / هضم بي هوازي Anaerobic Digestion ‭06-31829
  3 پایان نامه ارتقاء تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري با استفاده از بيوراكتور با بستر متحرك مهدوي، حامد. صنعتي شريف 1384 فاضلاب شهري Urban Sewage / واكنشگاه بيوفيلمي با بستر متحرك Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) / نيترات سازي Nitrification / زيست لايه Biofilm / حذف مواد آلي Organic Removal ‭06-36300
  4 پایان نامه بررسي عملكرد بيوراكتور غشايي (MBR)در تصفيه ي فاضلاب شهري Performance Evaluation of Membrane Bioreactors in Treating Municipal Wastewater حاتمي بهمن بيگلو، الناز Hatami Bahman Beyglou, Elnaz صنعتي شريف 1389 فاضلاب شهري Urban Sewage / راندمان حذف اكسيژن شيميايي لازم Chemical Oxygen Demand (COD)Removal Ratio / زيست واكنشگاه غشايي غوطه ور Submerged Membrane Bioreactor (SMBR) / زمان ماند هيدروليكي Hydraulic Retention Time (HRT) / غشاي ريزصاف كردن Microfiltration Membrane ‭09-41899
  5 پایان نامه كشت ميكروجلبك در فاضلاب شهري به منظور تصفيه و توليد ماده اوليه بيوديزل Microalgae Cultivation for Simultaneous Treatment of Municipal Wastewater and Biofuel Feedstock Production ابراهيميان كفشايي، عاطفه Ebrahimian Kafshaei, Atefeh صنعتي شريف 1390 فاضلاب شهري Urban Sewage / مواد مغذي NUTRIENTS / زيست توده Biomass / ليپيدها LIPIDS / كلرلاولگاريس Chlorelavulgaris ‭06-42969
  6 پایان نامه نقش جداكننده گاز-جامد درسيستم UASB براي تصفيه فاضلاب شهري طبيبي، سعيد. صنعتي شريف 1379 واكنشگاه بستر لجن بي هوازي با جريان رو به بالا Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)Reactor / جداكننده گاز - جامد Gas-Solid Separator (GSS) / فاضلاب شهري Urban Sewage / بيوگاز Biogas / تصفيه بي هوازي Anaerobic Treatment / مواد جامد معلق Mixed Liquid Suspended Solid (MLSS) ‭09-33174
  7 پایان نامه طراحي جهت ساخت هاضم بي هوازي لجن فاضلاب شهر سنندج بلوري افشار، عليرضا. صنعتي شريف 1384 لجن SLUDGE / فاضلاب شهري Urban Sewage / سيال شناسي Rheology / آميختگي Mixing / سيستم گرمايش Space Heating System / تصفيه بي هوازي Anaerobic Treatment / هضم بي هوازي Anaerobic Digestion / جريان مومسان Plastic Flow / سنندج (كردستان) Sanandaj (Kordestan) ‭06-36476