درحال بارگذاري...
جستجو برای: مکانیک آماری
0.004 ثانیه
مجموع 14 مورد
   نمايش فهرستي    نمايش گالري
  رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
  1 پایان نامه بررسی برخی مدل های ماتریسی حل پذیردر مکانیک آماری روحانی ، محمودرضا. صنعتی شریف 1371 مکانیک آماری Statistical Mechanics / مدل های ماتریسی.
  ‭04-30078
  2 پایان نامه نظریه گره ها،گروههای بافت ومکانیک آماری توسرکانی، روزبه. صنعتی شریف 1371 گره ها (ریاضی) / گروه ها (ریاضی) GROUPS / مکانیک آماری Statistical Mechanics / کوانتوم Quantum
  ‭02-30074
  3 پایان نامه اثر ناهمگنی درجایگزیدگی جوابهای کلاسیک تئوری هسته بندی داودی، جهانشاه. صنعتی شریف 1373 فرایند تصادفی Stochastic Process / مکانیک آماری Statistical Mechanics / جوانه زنی Nucleation
  ‭04-30646
  4 پایان نامه بازبهنجارش کوانتمی شبکه های یک بعدی لنگری، عبدالله. صنعتی شریف 1377 گروه بازبهنجارش RENORMALIZATION GROUP / پدیده های بحرانی Critical Phenomena / زنجیره اسپینی Spin Chain / مکانیک آماری Statistical Mechanics / مدل های فرمیونی Fermion Model
  ‭04-32357
  5 پایان نامه فرایندهای تصادفی دور از تعادل یک بعدی با نگاهی ویژه بر"فیزیک ترافیک" فولادوند، محمدابراهیم. صنعتی شریف 1379 مکانیک آماری Statistical Mechanics / فرایند تصادفی Stochastic Process / ترمودینامیک غیرتعادلی Nonequilibrium Thermodynamics / ترافیک شهری Urban Traffic / کنترل ترافیک Traffic Control
  ‭04-33240
  6 پایان نامه بررسی یک سیستم یک بعدی دور از تعادل با پایستگی بار حسینی سراجه، سیدبابک. صنعتی شریف 1379 مکانیک آماری Statistical Mechanics / تعادل Equilibrium / ضرب ماتریسی Matrix Multiplication / ذرات باردار Charged Particles / رشد سطح (فیزیک) SURFACE GROWTH
  ‭04-33325
  7 پایان نامه مدل سازی وبهینه سازی درفولدینگ پروتئین سیادت نژاد، سهیل. صنعتی شریف 1383 بهینه سازی سراسری. / پروتئین ها Proteins / شبیه سازی چفت شدگی پپتیدها. / بهینه سازی غیرخطی Nonlinear Optimization / مکانیک آماری Statistical Mechanics / بهینه سازی تصادفی Stochastic Optimization
  ‭02-34998
  8 پایان نامه بررسی سختی خمشی ساختارهای مارپیچ میکروتوبول Bending Rigidity of Helical Microtubule structures مرتضوی، حامد Mortazavi, Hamed صنعتی شریف 1389 زیست فیزیک Biophysics / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / طول پایسته Persistence Length / مکانیک آماری Statistical Mechanics / میکرو توبول Micro Tubule
  ‭04-40900
  9 پایان نامه بررسی انتقادی مفهوم و جایگاه زمان، آنتروپی و اطلاعات در ترمودینامیک و رابطه بین آن ها A Critical Investigation of Concept and Situation of Time, Information and Entropy in Thermodynamics and their Relation جمالی، محمد Jamali, Mohammad دانشگاه صنعتی شریف 1391 زمان Time / اطلاعات Information / مکانیک آماری Statistical Mechanics / درگاشت Entropy / شبح ماکسول Maxwell"s Demon
  ‭04-44379
  10 پایان نامه اثر تغییر رانش در مدل های تپه ی شنی و استفاده از آن در کنترل خودساماندهی بحرانی Effects of Drive on the Sandpile Models and Using it to Control Criticality پارسایی فرد، بهنام Parsaeifard, Behnam صنعتی شریف 1395 مدل مانا Manna Model / مدل تپه شنی بی تی دبلیو BTW Sandpile Model / خودساماندهی بحرانی Self Organized Criticality / مکانیک آماری Statistical Mechanics / مدل تپه شنی آبلی Abelian Sandpile Model
  ‭04-48899
  11 پایان نامه فازهای مغناطیسی مدل انرژی کاتوره ای وصالی، منصور. صنعتی شریف 1375 مکانیک آماری Statistical Mechanics / شیشه های اسپینی Spin Glass / انرژی آزاد Free Energy / نظریه کدگذاری Coding Theory
  ‭04-31557
  12 پایان نامه فرآیندهای تصادفی یک بعدی دور از تعادل ترمودینامیک جعفرپورهمدانی، فرهاد. صنعتی شریف 1379 مکانیک آماری Statistical Mechanics / زنجیرهای کوانتومی اسپینی Quantum Spin Chains / فرایند تصادفی Stochastic Process / روش ضرب ماتریسی Matrix Product Formalism / گذار فاز غیرتعادلی Nonequilibrium Phase Transition / شکست تقارن Broken Symmetry
  ‭04-33264
  13 پایان نامه مدلسازی تکامل مولکولی بوسیله مکانیک آماری تابعی، سیدمحی الدین علی. صنعتی شریف 1379 تکامل مولکولی Molecular Evolution / مکانیک آماری Statistical Mechanics / مدل های ریاضی Mathematical Models / جهش ژنتیکی Genetic Mutation / انتخاب طبیعی Natural Selection / تابع های تناسب Fitness Functions / شبه گونه ها Quasi Species
  ‭04-33273
  14 پایان نامه بررسی انرژی حالت پایه خلاء در حضور دی الکتریک ها عشوریون، امجد. صنعتی شریف 1380 کاسیمیر (خالی) / مدل وان دروالس Van Der Waals Model / خواص دی الکتریک Dielectric Properties / خواص الکترومغناطیس Electromagnetic Properties / نظریه افت و خیزی Fluctuation Theory / مکانیک آماری Statistical Mechanics / تابع هسته ای Kernel Function
  ‭04-33428