درحال بارگذاري...
جستجو برای: مکانیک آماری
0.024 ثانیه
مجموع 13 مورد
   نمايش فهرستي    نمايش گالري
  رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
  1 پایان نامه بررسی برخی مدل های ماتریسی حل پذیردر مکانیک آماری روحانی ، محمودرضا. صنعتی شریف 1371 مکانیک آماری STATISTICAL MECHANICS / مدل های ماتریسی.
  ‭04-30078
  2 پایان نامه اثر ناهمگنی درجایگزیدگی جوابهای کلاسیک تئوری هسته بندی داودی، جهانشاه. صنعتی شریف 1373 فرایند تصادفی Stochastic Process / مکانیک آماری STATISTICAL MECHANICS / جوانه زنی Nucleation
  ‭04-30646
  3 پایان نامه نظریه گره ها،گروههای بافت ومکانیک آماری توسرکانی، روزبه. صنعتی شریف 1371 گره ها (ریاضی) / گروه ها (ریاضی) GROUPS / مکانیک آماری STATISTICAL MECHANICS / کوانتوم Quantum
  ‭02-30074
  4 پایان نامه فازهای مغناطیسی مدل انرژی کاتوره ای وصالی، منصور. صنعتی شریف 1375 مکانیک آماری STATISTICAL MECHANICS / شیشه های اسپینی Spin Glass / انرژی آزاد Free Energy / نظریه کدگذاری CODING THEORY
  ‭04-31557
  5 پایان نامه بازبهنجارش کوانتمی شبکه های یک بعدی لنگری، عبدالله. صنعتی شریف 1377 گروه بازبهنجارش RENORMALIZATION GROUP / پدیده های بحرانی Critical Phenomena / زنجیره اسپینی Spin Chain / مکانیک آماری STATISTICAL MECHANICS / مدل های فرمیونی FERMION MODEL
  ‭04-32357
  6 پایان نامه بررسی یک سیستم یک بعدی دور از تعادل با پایستگی بار حسینی سراجه، سیدبابک. صنعتی شریف 1379 مکانیک آماری STATISTICAL MECHANICS / تعادل Equilibrium / ضرب ماتریسی Matrix Multiplication / ذرات باردار Charged Particles / رشد سطح (فیزیک) SURFACE GROWTH
  ‭04-33325
  7 پایان نامه مدل سازی وبهینه سازی درفولدینگ پروتئین سیادت نژاد، سهیل. صنعتی شریف 1383 بهینه سازی سراسری. / پروتئین ها Proteins / شبیه سازی چفت شدگی پپتیدها. / بهینه سازی غیرخطی Nonlinear Optimization / مکانیک آماری STATISTICAL MECHANICS / بهینه سازی تصادفی Stochastic Optimization
  ‭02-34998
  8 پایان نامه بررسی سختی خمشی ساختارهای مارپیچ میکروتوبول Bending Rigidity of Helical Microtubule structures مرتضوی، حامد Mortazavi, Hamed صنعتی شریف 1389 زیست فیزیک Biophysics / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / طول پایسته Persistence Length / مکانیک آماری STATISTICAL MECHANICS / میکرو توبول Micro Tubule
  ‭04-40900
  9 پایان نامه فرایندهای تصادفی دور از تعادل یک بعدی با نگاهی ویژه بر"فیزیک ترافیک" فولادوند، محمدابراهیم. صنعتی شریف 1379 مکانیک آماری STATISTICAL MECHANICS / فرایند تصادفی Stochastic Process / ترمودینامیک غیرتعادلی Nonequilibrium Thermodynamics / ترافیک شهری Urban Traffic / کنترل ترافیک Traffic Control
  ‭04-33240
  10 پایان نامه بررسی انتقادی مفهوم و جایگاه زمان، آنتروپی و اطلاعات در ترمودینامیک و رابطه بین آن ها A Critical Investigation of Concept and Situation of Time, Information and Entropy in Thermodynamics and their Relation جمالی، محمد Jamali, Mohammad دانشگاه صنعتی شریف 1391 زمان Time / اطلاعات Information / مکانیک آماری STATISTICAL MECHANICS / درگاشت Entropy / شبح ماکسول Maxwell"s Demon
  ‭04-44379
  11 پایان نامه مدلسازی تکامل مولکولی بوسیله مکانیک آماری تابعی، سیدمحی الدین علی. صنعتی شریف 1379 تکامل مولکولی Molecular Evolution / مکانیک آماری STATISTICAL MECHANICS / مدل های ریاضی MATHEMATICAL MODELS / جهش ژنتیکی Genetic Mutation / انتخاب طبیعی Natural Selection / تابع های تناسب Fitness Functions / شبه گونه ها Quasi Species
  ‭04-33273
  12 پایان نامه بررسی انرژی حالت پایه خلاء در حضور دی الکتریک ها عشوریون، امجد. صنعتی شریف 1380 کاسیمیر (خالی) / مدل وان دروالس Van Der Waals Model / خواص دی الکتریک Dielectric Properties / خواص الکترومغناطیس Electromagnetic Properties / نظریه افت و خیزی Fluctuation Theory / مکانیک آماری STATISTICAL MECHANICS / تابع هسته ای Kernel Function
  ‭04-33428
  13 پایان نامه فرآیندهای تصادفی یک بعدی دور از تعادل ترمودینامیک جعفرپورهمدانی، فرهاد. صنعتی شریف 1379 مکانیک آماری STATISTICAL MECHANICS / زنجیرهای کوانتومی اسپینی Quantum Spin Chains / فرایند تصادفی Stochastic Process / روش ضرب ماتریسی Matrix Product Formalism / گذار فاز غیرتعادلی Nonequilibrium Phase Transition / شکست تقارن Broken Symmetry
  ‭04-33264