درحال بارگذاري...
Microcontrollers:theory and applications
516 مرتبه مشاهده شده

Microcontrollers:theory and applications

Deshkmuh, Ajay v.

  1. ISBN:9780070585959
  2. ISBN:oo70585959
  3. Call Number : QA 76 .5 .D437 2005
  4. Main Entry: Deshkmuh, Ajay v.
  5. Title:Microcontrollers:theory and applications / Ajay v. Deshmukh.
  6. Publisher:New Delhi : Tata McGraw-Hill, 2005.
  7. Notes:Includes bibliographical references and index
  8. Subject:Microprocessors.
  9. Subject:Microcomputers.
  10. Subject:Programmable controllers.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها