درحال بارگذاري...
جستجو برای: اتصال تیر به ستون
0.004 ثانیه
مجموع 25 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
1 پایان نامه بررسی پارامتریک منحنی رفتاری غیرخطی اتصال صفحه انتهایی پیچ شده محمدی شوره، محمد رضا. صنعتی شریف 1387 اتصال نیمه صلب Semirigid Connection / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / اتصال صفحه انتهایی End Plate Connection / اتصال پیچی Bolted Connection
‭09-39777
2 پایان نامه بررسی عملکرد لرزه ای اتصال تیر فولادی به ستون بتنی Seismic Behavior of Steel Beam to Reinforced Concrete Column Connections ناظریان، میثم Nazeryan, Meysam صنعتی شریف 1390 عملکرد لرزه ای Seismic Performance / بستر میان گذر Through Beam / ستون میان گذر Through Column / اتصال تیر فولادی به ستون بتنی Reinforced Concrete Column to Steel Beam (RCS)Connection
‭09-42532
3 پایان نامه بررسی مقاومت و شکل پذیری اتصال خرجینی لولاسان Investigation of Strength and Ductility of Hinged Khorjini Connection حسینی، سجاد Hosseini, Sajjad صنعتی شریف 1395 مدل سازی غیرخطی Nonlinear Modeling / جهش کرنش Strain Jump / اتصال خورجینی Scissor Connection / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / روش احتراز Avoiding Approach / عملکرد لولایی Hinge Performance
‭53-48737
4 پایان نامه مطالعه پارامتریک و مدل سازی به روش اجزای محدود یک اتصال نیمه گیردار تیر به ستون فولادی جدید در بارگذاری یکنواخت Parametric Investigation and Finite Element Modeling of an Innovative Semi-Rigid Beam to Column Connection under Monotonic Loading غفاری، یوسف Ghaffari, Yousef صنعتی شریف 1392 سختی اولیه Initial Stiffness / منحنی لنگر - دوران Moment-Rotation Curve / اتصال نیمه صلب Semirigid Connection / روش اجزای محدود Finite Element Method / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection
‭09-44920
5 پایان نامه بررسی و مدل سازی اتصالات نیمه مفصلی در سازه های فولادی Analyzing and Modeling of Semi-hinged Connections in Steel Structure حاجی کاظمی، محسن Haji kazemi, Mohsen صنعتی شریف 1393 اتصال نیمه مفصلی Semi-Hinged Connection / سختی اولیه اتصال Connection Clearance Setback / روش اجزای محدود Finite Element Method / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / اتصال ممان بر Beam Column Connection / سختی اولیه Initial Stiffness
‭53-46408
6 پایان نامه بررسی محدودیت های آیین نامه‌های طراحی برای رفتار شکل‌پذیر قاب‌های خمشی دارای اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش‌یافته Study on Constraints of Design Codes for Ductile Behavior of Moment Frames with Reduced Beam Section Connections مهدیزاده، آراز Mehdizadeh, Araz دانشگاه صنعتی شریف 1398 شکل پذیری Ductility / قاب خمشی فولادی Steel Moment Resistant Frame / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / مدل سازی غیرخطی Nonlinear Modeling / معیار شکست نرم Ductile Fracture Criteria / اتصال تیر با مقطع کاهش یافته Reduced Beam Section
‭09-53012
7 پایان نامه مطالعه‌ی عددی اتصال گیردار فلنجی و محدودیت‌های آیین‌نامه Numerical Study on Bolted End-Plate Connection and The Code Limits حسن‌پور، محمدحسین Hassanpoor, Mohammad Hossein صنعتی شریف 1394 قاب خمشی فولادی Steel Moment Resistant Frame / اتصال پیچی Bolted Connection / شکل پذیری Ductility / روش اجزای محدود Finite Element Method / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / اتصال گیردار فلنجی Fixed Flanged Joint / اتصال نیمه صلب تیر به ستون Semi-Rigid Beam-to-Column Joint
‭09-48202
8 پایان نامه مطالعه پارامتریک بر روی رفتار و کاربرد اتصال قیر به ستون "ناودانی بر عکس" در سیستم های با ستون قوطی شکل A Parametric Study on Application and Analysis of Beam to Column "Reversed Channel" Connection in Tubular Systems کوکبی، سینا Kokabi, Sina دانشگاه صنعتی شریف 1392 اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / ستون لوله ای Tubular Column / اتصال کانال معکوس Reverse Channel Connection / منحنی لنگر - دوران Moment-Rotation Curve / نگرش تحلیلی Analytical Approach / روش اجزای محدود Finite Element Method / سختی اولیه Initial Stiffness
‭53-45039
9 پایان نامه بررسی و مدل سازی یک اتصال فلزی تیر - ستون نیمه گیردار جدید تحت بارگذاری یکنواخت Investigation and Modeling of a New type of Semi-Rigid, Steel Beam-Column Connection under Monotonic Loading طاهری، احسان Taheri, Ehsan دانشگاه صنعتی شریف 1392 اتصال فولادی Steel Connection / اتصال نیمه صلب Semirigid Connection / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / روش اجزای محدود Finite Element Method / منحنی لنگر - دوران Moment-Rotation Curve / سختی اولیه Initial Stiffness
‭09-44371
10 پایان نامه مطالعه ی آزمایشگاهی عملکرد اتصالی نیمه - صُلب در قاب های خمشی فولادی تحت اثر آتش سوزی Experimental Investigation into the Behaviour of a Semi-Rigid Connection in the Steel Moment-Resisting Frame under Fire راهدان، محمد رضا Rahdan, Mohammad Reza صنعتی شریف 1396 قاب خمشی فولادی Steel Moment Resistant Frame / اتصال ورق انتهایی تراز Flush End-plate Connection / دمای بالا High Temperature / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / اتصال نیمه صلب Semirigid Connection / آتش سوزی Fire
‭09-50351
11 پایان نامه بهبود خواص رفتاری اتصالات تیر به ستون بتنی با استفاده از صفحه فلزی محصورکننده Improvement in Reinforced Concrete Beam-Column Connections Behavior using Steel Plates میر محمد رضا، موسوی Mousavi, Mir Mohammad Reza صنعتی شریف 1389 اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / سازه های بتن مسلح Reinforced Concrete Structures / روش اجزای محدود غیرخطی Nonlinear Finite Element Method / بهسازی Rehabilitation / صفحه فلزی محصورکننده Steel Yacketing
‭09-41824
12 پایان نامه مدل سازی تحلیلی و عددی اتصالات تیر - ستون بتن مسطح تقویت شده با الیاف پلیمری Analytical and Numerical Modeling of Reinforced Concrete Beam-Column Joints Strengthened with FRP Wrapping موسوی، رضا. صنعتی شریف 1391 رفتار لرزه ای Seismic Behavior / مقاومت جانبی. / شکل پذیری Ductility / الیاف مسلح بسپاری Fiber Reinforced Polymer (FRP) / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection
‭53-43497
13 پایان نامه آنالیز عددی تیرهای کوپله فولادی تعویض پذیر در دیوارهای برشی بتنی Finite Element Modeling of Replaceable Steel Coupling Beam in Reinforced Concrete Shear Wall عربشاهی، سیامک Arabshahi, Siamak صنعتی شریف 1387 دیوارهای برشی Shear Walls / طراحی لرزه ای Seismic Design / مقاومت برشی Shear Strength / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software / رفتار هیسترزیس Hysteresis Behavior / تیر همبند فولادی Steel Coupling Beam / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection
‭53-39283
14 پایان نامه اندرکنش برش و خمش در اتصالات با مقطع جان تیر کاهش یافته Shear and Moment Interaction in Reduced Web Beam Section Connections مومن زاده، بابک Momenzadeh, Babak صنعتی شریف 1391 مفصل های پلاستیکی Plastic Hinges / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / تیر با جان سوراخ شده Reduced Web Beam / بر هم کنش خمش و برش Sheer and Moment Interaction
‭09-43227
15 پایان نامه ارزیابی رفتار لرزه‌ای اتصالات ممان‌گیر تیر فولادی به ستون پیش‌ساخته بتن‌آرمه Seismic behavior of Moment Resisting Steel Beam-Precast Reinforced Concrete Column Connections بختیاری دوست، روح‌الله Bakhtiari Doost, Roohollah صنعتی شریف 1397 تحلیل اجزای محدود غیرخطی Nonlinear Finite Element Analysis / اتصال تیر فولادی به ستون بتنی Reinforced Concrete Column to Steel Beam (RCS)Connection / سازه های پیش ساخته Precast Structures / اتصالات تیر فولادی به ستون بتنی پیش ساخته Precast Reinforced Concrete Column to Steel Beam (RCS) Connections / مقاومت برشی چشمه اتصال Joint Shear Resistance
‭09-51092
16 پایان نامه ارزیابی تحلیلی اتصالات صلب تیر به ستون پیش ساخته بتنی به روش اجزای محدود Analytical Evaluation of Moment Resisting Precast Concrete Beam to Column Connections by Finite Element Method بختیاری دوست، روح الله Bakhtiari Doost, Roohollah صنعتی شریف 1387 روش اجزای محدود Finite Element Method / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / اتصال مقاوم در برابر لنگر Moment-Resisting Connection / بارگذاری تناوبی Cyclic Loading / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / سازه های پیش ساخته Precast Structures
‭09-39339
17 پایان نامه بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصالات تیر به ستون بتنی درجا با بتن خودتراکم تحت بارگذاری رفت و برگشتی Cyclic Behavior of Interior Reinforced Concrete Beam-column Connection with Self-consolidating صالحی مبین، جلال Salehi Mobin, Jalal صنعتی شریف 1395 بتن خودمتراکم شونده Self Consolidating Concrete / بارگذاری تناوبی Cyclic Loading / اتصال ممان بر Beam Column Connection / اتلاف انرژی Energy Dissipation / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / بتن خودمتراکم Self Compacting Concrete (SCC)
‭09-50029
18 پایان نامه عملکرد اتصال در قاب های مرکب با تیر فولادی و ستون بتن مسطح علیزاده، سعید. صنعتی شریف 1391 اتصال تیر فولادی به ستون بتنی Reinforced Concrete Column to Steel Beam (RCS)Connection / سازه های مقاوم در برابر زلزله Earthquake Resistant Structures / سازه های مرکب Composite Structures / ستون های بتنی مسلح Reinforced Concrete Columns / تیر بتن مسلح Reinforcement Concrete Beam / قاب های مرکب Composite Frames / بتن خودمتراکم شونده Self Consolidating Concrete
‭09-43501
19 پایان نامه عملکرد اتصالات تیرهای فولادی با ایجاد گشایش بیضوی در جان تیر Performance of Steel Beam Connections with Elliptical Opening in Beam Web تقی نیا حجابی، آرش Taghinia Hejabi, Arash صنعتی شریف 1392 اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / اثرات بارهای چرخه ای Cyclic Loads Effects / اتصال ممان بر Beam Column Connection / تیر با سوراخ بیضی درجان Beam Will an Elliptical Opening in Web / منطقه ویژه شکل پذیر Special Regional Ductil / بر هم کنش برش - خمش Shear-Moment Interaction
‭09-45848
20 پایان نامه ارزیابی اتصالات جدید تیر به ستون پیش ساخته بتنی مقاوم خمشی با استفاده از روش تحلیل اجزای محدود Evaluation of New Moment-Resistant Precast Concrete Beam-Column Connections using FE Method احمدی، سپیده. صنعتی شریف 1389 اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / بارگذاری جانبی Lateral Loading / تحلیل اجزای محدود Finite Element Analysis / سازه های پیش ساخته Precast Structures / قاب های مقاوم خمشی پیش ساخته Moment Resisting Precast Frames
‭53-41248